Sessió 18 de la C4 (10.07.2014)

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#17)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les especificacions de producte i format de:

 • Base de dades municipal d’adreces de Catalunya v1.1;
 • Forests públiques 2D a escala 1:10.000 v1.1;
 • Cases forestals 2D a escala 1:5.000 v1.1;
 • SIGPAC v1.1;
 • Superfícies afectades per incendis forestals v1.1;
 • Arbres monumentals 2D v1.1;

i les especificacions de format de:

 • Mapa municipal de Catalunya v1.0;

3.    Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament

S’informa a la Comissió dels treballs realitzats des de la darrera reunió pel que fa a les especificacions:

 • Redacció de les especificacions de producte i format de la Base municipal d’adreces, Forests públiques 2D 1:10.000, Cases forestals 2D 1:5.000, SIGPAC, Superfícies afectades per incendis forestals i Arbres monumentals 2D, així com de la primera versió de les especificacions de format del Mapa municipal de Catalunya, que avui s’aproven;
 • En fase de redacció les especificacions de producte i format del Mapa Urbanístic de Catalunya Sintètic i del Mapa de pendents de Catalunya > 20%, i les especificacions de format de la Cartografia topogràfica 2D/3D 1:500;
 • Celebrades 2 reunions del Grup de Treball (GT) que redacta les especificacions de la Base de l’Inventari de camins rurals i pistes forestals de Catalunya;

Pel que fa a les metadades s’han analitzat els CIGs del PCC amb metadades catalogades a l’IDEC (38%) i es constata que algunes estan desactualitzades i, en algun cas, la cobertura territorial no és completa.

La Comissió aprova la creació d’un GT per a la preservació de la informació geogràfica digital.

4.    Canvi de sistema de referència a ETRS89: estat de la implementació

S’informa a la Comissió sobre l’estat de la implementació del canvi al sistema de referència ETRS89, amb el següent calendari:

 • Juliol 2007:  publicació del RD 1071 que estableix el ETRS89 com a sistema oficial;
 • A partir de l’1 de gener de 2012: no es pot inscriure en el Registre Cartogràfic de Catalunya cap projecte nou que no estigui en ETRS89;
 • A partir de l’1 de gener de 2015: tota la informació produïda o actualitzada ho ha de ser en ETRS89;

S’ha continuat donant suport als ajuntaments, havent visitat un total de 24. El suport es concreta en els camps següents:

 • anàlisi de l’estat de les xarxes locals (XL) i càlcul d’una transformació específica;
 • anàlisi de la cartografia transformada respecte les XL;
 • càlcul d’una transformació específica per a la cartografia, si és necessari;

Des de la darrera reunió s’ha finalitzat l’actuació a Cerdanyola del Vallès i Sant Boi de Llobregat, i es troben en procés les de Vic i Badalona.

S’ha continuat donant suport també als departaments/organismes de la Generalitat. A hores d’ara ja se n’han visitat 12. Els camps on es dóna suport són:

 • Recopilació d’informació sobre les dades que es gestionen i les eines d’explotació emprades;
 • Proposta de mecanismes de traçabilitat i de transformació;
 • Sessions formatives sobre el canvi de sistema de referència;

Pel que fa al suport específic en el canvi de sistema de referència, des de la darrera reunió s’ha mantingut contacte amb els ajuntaments d’Avinyonet de Puigventós, Cardedeu, El Prat de Llobregat, La Roca del Vallès, Roses, Rubí i Sant Boi de Llobregat, l’Autoritat Portuària de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, els parcs naturals del Cap de Creus i del Montseny i Transports Metropolitans de Barcelona.

S’informa a la Comissió que, dins del conjunt de guies per a la transformació de dades al nou sistema de referència, es troba en fase de redacció la d’Oracle.

S’ha procedit a la monitorització tant dels serveis WMS com de la descàrrega de la cartografia topogràfica 1:1.000 i de la base topogràfica 1:5.000 des de la web de l’ICGC, i s’ha constatat que els usuaris utilitzen la informació, majoritàriament, en el nou sistema de referència.

Amb la finalitat de fer l’informe de l’estat i previsions de la implementació del canvi de sistema de referència la Comissió acorda sol·licitar als usuaris de geoinformació de l’Administració que la informin oportunament, abans del 20 de setembre d’enguany, de l’estat i previsions de la implementació del canvi de sistema de referència dels conjunts d’informació que siguin de la seva responsabilitat, i que identifiquin possibles problemàtiques.

5.    INSPIRE: informe nacional 2013 (Monitoring & Reporting)

Els resultats obtinguts en el Seguiment 2013 es resumeixen així:

 • 65 CIGs (Δ = 27% respecte 2012) i 513 serveis (Δ = -12% respecte 2012);
 • Creixement ràpid inicial i posterior manteniment del nombre de conjunts i serveis de dades amb metadades: 69% el 2010, 90% el 2011, 89% el 2012 i 94% el 2013;
 • Ídem amb metadades conformes: 13% el 2011, 83% el 2012 i 87% el 2013;
 • Cobertura territorial: lleuger decreixement (95%) degut a la incorporació d’alguns CIGs sense cobertura completa;
 • Creixement significatiu de la conformitat simultània de dades i metadades: 4% el 2012 a 11% el 2013;
 • Dades i serveis amb metadades localitzables: 93%;
 • CIGs accessibles mitjançant serveis de visualització i descàrrega: gran davallada (del 47% el 2012 al 8% el 2013) degut a què ja no s’admeten com a serveis de descàrrega les aplicacions web o portals;
 • Ús dels serveis de xarxa: el nombre total de peticions de servei ha estat gairebé de 379 milions;
 • Conformitat dels serveis de xarxa: 24 dels 511 existents (4,7%) són conformes amb INSPIRE;

Les principals conclusions de l’Informe 2013 han estat les següents:

 • L’aplicació de la Directiva INSPIRE a Catalunya progressa molt lentament. El seu desenvolupament va lligat al desplegament del PCC, que avança més ràpidament.
 • Cal impulsar l’oficialització de les especificacions dels CIGs, atès que permetran la seva normalització, garantiran la seva qualitat i facilitaran el camí cap a la conformitat amb INSPIRE.
 • S’ha d’impulsar que el màxim nombre de CIGs del PCC tinguin associat un servei de xarxa.
 • Cal implementar els mecanismes necessaris per a poder conèixer l’ús dels serveis (nombre de peticions d’ús) i així poder generar estadístiques fiables.
 • El desenvolupament de la IDEC està molt avançat i ja es compta amb un ampli catàleg de dades i serveis. Cal fomentar que el màxim volum d’informació (entre la que es troben els CIGs del PCC) estigui catalogat a l’IDEC.
 • S’ha de continuar impulsant des de la C4 la política de difusió i compartició de les dades i, si la seva naturalesa ho permet, la seva difusió gratuïta i universal.

6.    Informe anyal 2013 del CSIDEC

S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pel Centre de Suport a l’IDEC durant l’any 2013, que es resumeixen com segueix:

 • Geoportal IDEC: Implementada la nova v3.6 amb millores;
 • Plataforma de Recursos de Geoinformació (PRG): Implementades noves eines col·laboratives per a la generació de geoinformació i continuació dels projectes corporatius (protecció civil, gestió d’equipaments i gestió de carrers);
 • Catàleg IDEC v4.0: Continuació de les tasques de manteniment i millora; hi ha catalogades 39.480 metadades de dades (162 proveïdors) i 537 metadades de serveis (170 proveïdors);
 • Client visor IDEC v3.0: inclusió de diferents widgets, alguna nova funcionalitat i connexió al registre de planejament urbanístic; certes capes ja es poden descarregar des del visor, redireccionant cap a Dades Obertes o cap a la web del proveïdor;
 • Suport a la generació i actualització de metadades;
 • Promoció i suport a totes les administracions públiques;
 • Seguiment d’INSPIRE, participació en diferents grups i comissions, i signatura de diversos convenis de col·laboració amb entitats públiques;
 • 5 IDE’s sectorials: IDEC Local, IDEC Litoral, IDEC OT, IDEC Univers i IDEC Sensors;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7.    Informe anyal 2013 de l’RCC

S’informa a la Comissió sobre l’estat del Registre a 31/12/2013: el nombre total de metadades inscrites l’any 2013 ha estat de 2.495 (160 noves metadades i 2.335 actualitzacions); el nombre de metadades oficials a 31/12/2013 és de 26.492.

Pel que fa a l’estat concret del Mapa Urbà de Catalunya, el nombre de municipis inscrits a 31/12/2013 era de 939. En aquest moment es troben en procés d’inscripció 7 municipis més, restant només un municipi pendent, que properament sol·licitarà la inscripció.

8.    Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:COPERNICUS

S’informa a la Comissió sobre la planificació dels seus treballs i el de les Comissions Tècniques a ella adscrites per a la resta de 2014.

9.    Torn obert de paraules

Es pregunta a la Comissió sobre la Base de Dades de Noms Geogràfics, les especificacions de la qual està previst portar a aprovació en la propera sessió de treball, en el sentit de conèixer el seu abast i si s’està en coordinació amb la Comissió de Toponímia, la qual va aprovar el Nomenclàtor Oficial. La Comissió respon que es tracta de legalitzar cartogràficament la base de toponímia de l’ICGC, que conté uns 350.000 ítems, i que el Nomenclàtor és un subconjunt d’aquesta base.