Sessió 23 de la C4 (15.12.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 22)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les especificacions de producte i format de:

 • Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) a escala 1:5.000 v1.2
 • Cartografia topogràfica 2D i 3D a escala 1:500 (CT-5C) V2.0, format DGNv8

i les especificacions de producte de:

 • GeoBase de dades dels Sòls de Catalunya (GBSC) v1.0
 • Base de dades del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 (MPRG25M) v1.0

3. Presentació IDESCAT: Ús de la Quadrícula Estàndard Europea per a la difusió de dades estadístiques

L'IDESCAT presenta l'ús de la quadrícula estàndard europea per a la difusió de dades estadístiques sense revelar informació individual:

 • Introducció: Inicialment es van geocodificar totes les adreces del Padró de 2014 utilitzant els serveis de geocodificació de l'ICGC. Per a evitar revelar informació individual es du a terme una agregació espacial de punts que es passen a un polígon, establint una resolució i forma que permeti la comparabilitat en el temps.
 • Solució Quadtree: Estructura jeràrquica on la resolució s'adapta localment per a preservar el secret estadístic. Diferents estudis han permet establir que la resolució màxima d'un quadrat serà de 125 m i la mínima de 250 m, així com que el llindar d'habitants serà de 17.
 • Quadtree - Efecte frontera: Es produeixen problemes en les fronteres entre quadrícules que poden donar resultats esbiaixats segons com s'apliqui el trasllat d'habitants d'un quadrat a un de veí, per a arribar al llindar de 17 persones. Els trasllats s'han de realitzar de manera proporcional a l'abundància dels quadrats veïns.
 • La població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2014 es pot descarregar de la web de l'IDESCAT.

4. Geoinformació oficial a Catalunya: seguiment del Pla de Treball del desplegament del PCC i de la Directiva Inspire

S'informa de les accions realitzades:

 • Millores IDEC: S'ha implementat el nou Catàleg de Metadades i s'ha migrat l'antic al nou. S'ha dissenyat un nou perfil de metadades basat en ISO 19139, INSPIRE i RCC, i s'ha migrat la web de la IDEC per a adaptar-la al disseny corporatiu de la Generalitat.
 • Suport tècnic: S'ha treballat en la redacció de 29 especificacions tècniques (9 aprovades per la C4, 4 que s'aproven avui, 6 pendents del vist-i-plau de l'entitat responsable i 10 en fase de redacció). S'ha finalitzat la v1.0 de les Guies tècniques de metadades (conjunts de dades i serveis) i de la Guia tècnica de serveis de visualització.
 • Accés i difusió de les dades: S'han carregat 250 CIGs a la plataforma Instamaps i s'ha establert la connexió amb el catàleg europeu d'INSPIRE. S'han informat 10 temes INSPIRE i s'han generat els geoserveis corresponents, així com el de la quadrícula SOC.
 • Elaboració automàtica d'informes: S'estan actualitzant les metadades del Catàleg IDEC per a poder informar a la IDEE sobre la geoinformació existent i la seva conformitat amb INSPIRE.

5. INSPIRE: informe de la Conferència INSPIRE 2016

S'informa sobre la Conferència INSPIRE 2016, celebrada a Barcelona entre el 26 i 30 de setembre, amb 1.116 inscrits, 5 sessions plenàries (19 ponències presentades), 231 ponències a les sessions paral·leles, 30 tallers i 55 pòsters presentats. Paral·lelament es van desenvolupar les sessions de les JIIDE, Ibercarto i SITMUN, entre d'altres, així com una exposició tecnològica amb 26 estands.

6. Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC): Pla estratàgic 2017-2020. Línies mestres.

 • Millorar la qualitat i la usabilitat de les dades i serveis.
 • Reduir les actuals inconsistències.
 • Estendre el seu ús donant un servei adient a les necessitats dels usuaris.
 • Potenciar les activitats de difusió i formació.
 • Oferir solucions fàcils als usuaris no experts.

7. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball: documentació

S'informa que al llarg de l'any s'han celebrat, a més de dues reunions de la C4, 7 reunions de les Comissions Tècniques i 25 reunions dels Grups de Treball:

CT1:PCC-INSPIRE (2 sessions)

S'acorda el canvi de funcionament de la Comissió per a l’any 2017.

 • Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques de la xarxa de camins de Catalunya (3 sessions)
  • Finalitzant la redacció de les especificacions tècniques. 1r semestre 2017
 • Grup de Treball per a la coordinació amb els GTT CODIIGE (2 sessions)
  • Coordinació en el monitoring 2015
  • Identificació dels CIGs bàsics de Catalunya per a INSPIRE
 • Grup de Treball per a la preservació de la informació geogràfica digital (1 sessió)
  • Anàlisi de la preservació de la BT5M.
  • 2017: carto. 1:1.000 AMB, carto. Temàtica DIBA, altre producte ICGC (OF)
 • Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (2 sessions)
  • Elaboració del document v1 de les especificacions tècniques i aprovació
 • Grup de Treball INSPIRE (4 sessions)
  • Finalitzades les v1 de les Guies tècniques de metadades (conjunts de dades i serveis)
  • Finalitzada la v1 de la  Guia tècnica de geoserveis de visualització INSPIRE

CT2:IG ALC (2 sessions)

S'acorda el canvi de funcionament de la Comissió per a l’any 2017.

 • Grup de Treball per a la redacció d’especificacions tècniques (2 sessions)
  • Xarxes Locals: tancament del document d’especificacions. Aprovació
  • Carto. 1:500: tancament especificacions format DGN8
  • Carto 1:1.000: treballant en la compatibilitat de la futura v3 amb el sistema BIM (Building Information Modeling)
 • Grup de Treball del Registre Cartogràfic de Catalunya (2 sessions)
  • Estat inscripció RCC cartografia urbana i conveni delegació oficialització actualitzacions
  • Procediment oficialització actualitzacions informació cartografia temàtica
  • Reducció dels terminis del CQ
  • Addenda al plec 1:1.000 v2.1.5 amb inclusió taquimetria
  • Revisió dels terminis inscripció RCC v.2.1.5 i v2.1
 • Grup de Treball de la Base de Carrers (2 sessions). Especificacions de l’SVI
  • Tancant model de dades i catàleg objectes geogràfics. Redactant especificacions. 1 semestre 2017.
  • Elaboració del nou model de dades de la BDMAC tenint en compte l’SVI

CT3: COPERNICUS (2 sessions)

S’aborda l’estat del programa Sentinel 1 i 2 i dels serveis generats per l’ICGC a partir d'imatges del Sentinel 2A (visualització, descàrrega, comparació i exemples de possibles casos d’ús).

 • Grup de Treball COPCAT (1 sessió)
  • Taller pràctic d’utilització dels diferents serveis Sentinel 2 de l’ICGC
  • 2017: Taller pràctic utilització imatges radar Sentinel 1

CT4:GG (1 sessió)

 • Grup de Treball d’Edafologia (2 sessions):
  • Presentació maqueta i llegenda Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya
  • Aprovació especificacions tècniques Geobase de Sòls de Catalunya
 • Grup de Treball de Geologia i Geomorfologia (1 sessió):
  • Projecte implementació INSPIRE Base del Mapa geològic 1:250.000
  • Projecte de consolidació Base geològica contínua Mapa geològic 1:25.000 v1.0
 • Grup de Treball d’Hidrogeologia i Geotèrmia (1 sessió):
  • Projecte actualització Mapes d’àrees hidrogeològiques 1:250.000 v2016
  • Projecte Atles digital de Geotèrmia de Molt Baixa Temperatura
 • Grup de Treball de Geologia Urbana i Geotècnia (1 sessió):
  • Projecte Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000 (GIII)
  • Nou servei WMS i visor consulta i descàrrega sondejos geotècnics
 • Grup de Treball de Riscos Geològics i Sismologia (1 sessió):
  • Aprovació especificacions tècniques BD del Mapa prevenció riscos geològics 1:25.000
  • Presentació del Mapa de Mesozonació Sísmica de Catalunya 1:100.000

8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques (CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC, CT3: COPERNICUS i CT4:GG)

S'informa sobre la planificació dels treballs de la Comissió per a 2017 (una sessió prevista per al juny i una altra per al desembre) i de les Comissions Tècniques (3 reunions previstes per a la CT1 i CT2, 2 per a la CT3 i 1 per a la CT4).