Sessió 25 de la C4 (13.12.2017)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 24)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les següents versions d'especificacions tècniques:

 • Base de dades geològiques de Catalunya 1:50.000 v1.0;
 • Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2014;
 • Xarxa d'autobusos interurbans de la Generalitat de Catalunya;
 • Emissions anuals del sector domèstic;
 • Emissions anuals de la indústria;
 • Emissions anuals del sector institucional o comercial;
 • Emissions anuals del transport aeri;
 • Emissions anuals del transport marítim;
 • Emissions anuals del transport terrestre interurbà;
 • Emissions anuals del transport terrestre urbà;
 • Emissions anuals del transport terrestre total;
 • Emissions anuals totals;

La Comissió aprova donar de baixa el CIG 00105 Mapa topogràfic 1:10.000 de l'Annex 2 del PCC (Catàleg dels conjunts d'informació geogràfica) atès que aquest mapa el deixa de fer l'ICGC.

3. Geoinformació oficial a Catalunya: Seguiment del Pla de Treball del desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE

La Comissió es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del Pla de Treball del desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE. Elaboració de la proposta d'identificadors únics dels CIGs del PCC, identificació de subconjunts d'aquests CIGs i suport a la redacció d'especificacions tècniques.

Les especificacions tècniques en fase de treball són les següents:

Acabades pendent vist i plau entitat responsable

En fase de treball

Àmbits dels Ports

Base topogràfica 1:25 000 v2

Quadrícula UTM distribució espècies

Base de toponímia de Catalunya

Mapa interès faunístic i florístic

Mapa del graf de carreteres

Fosses i repressió

Xarxa de camins

Graf de Carreteres

Sistema viari integrat

Àrees bàsiques de salut

Cartografia 1:1 000 v3

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)

Quadrícula SOC (Format Shape)

Espais Natural de Protecció Especial (ENPE)

Cartografia dels Ports

Xarxa Natura 2000

Acústica

Base hidrogeològica

Dades  i models meteorològics

 

Planejament urbanístic (MUC 1:1 000)

Davant l'estat actual d'incompliment de la Directiva INSPIRE, la Comissió aprova el següent: Que la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), com a òrgan bàsic de promoció, explotació i manteniment de la mateixa IDE, amb la finalitat de difondre la informació geoespacial i els serveis que s'hi apliquen, fer-la accessible i fer-ne possible l'ús compartit, implementi les accions pertinents per a donar compliment a la Directiva INSPIRE dins del primer trimestre de 2018, incloent-hi la publicació dels geoserveis necessaris per a assolir aquest objectiu, en col·laboració amb les entitats responsables de cadascun dels conjunts d'informació.

La Comissió es dóna per assabentada de les millores en el Catàleg de metadades IDEC amb la generació del nou catàleg en Geonetwork i de la creació del Registre d'identificadors únics persistents (PIDs).

Cartografia cadastral i cartografia 1:1.000 MUC: La Comissió es dóna per assabentada de les reunions mantingudes amb la DG Catastro per a millorar la convergència entre la seva cartografia i la cartografia 1:1.000 oficial a Catalunya. S'està duent a terme una prova pilot i els seus resultats es donaran a conèixer a aquesta Comissió.

4. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4: documentació

La Comissió es dóna per informada de les activitats de les comissions tècniques i dels grups de treball de 2017.

La Comissió aprova incloure com a membres de la Comissió Tècnica de Geologia i Geofísica (CT4) a Antoni Roca, Xavier Berástegui i Sara Figueras, de l'ICGC.

5. Informació de les activitats del CODIIGE

La Comissió es dona per informada de les activitats del CODIIGE. L'ICGC ha assistit a dues reunions el 2017.

6. Planificació dels treballs de la Comissió i de les comissions tècniques (CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC, CT3:COPERNICUS i CT4:GG)

La Comissió es dona per informada de la planificació dels treballs de la Comissió i de les seves comissions tècniques per al 2018.