Sessió 31 de la C4 (21.10.2021)

1. Benvinguda i introducció a la C4

El President suplent de la C4 dóna la benvinguda als membres assistents a la sessió de treball.

2. Nomenament de secretari

La Comissió aprova per unanimitat el nomenament del Sr. Antonio Magariños (ICGC) com a nou secretari de la C4, en substitució del Sr. Joan Sendra, qui s’ha jubilat.

3. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#30)

La Comissió aprova per unanimitat sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

4. Aprovació de normes i estàndards: Especificacions / Presentació de nous productes

La Comissió aprova per unanimitat i dona oficialitat a les següents versions d’especificacions tècniques:

• Mapa dels hàbitats terrestres v3.0 (elaborada pel GT del Mapa d’hàbitats terrestres)
• Mapa de variables biofísiques de l’arbrat v1.0
• Geofísica aplicada v1.0
• Magnetometria v1.0
• Gravimetria v1.0
• Seccions censals v1.0
• NDVI v1.0
• Estat del Mapa Municipal de Catalunya v1.0
• Divisions administratives v1.0
• Mapa Municipal de Catalunya v1.0 (revisió)

L’ICGC presenta els nous conjunts d’informació de delimitació municipal.

Fins ara, l’ICGC distribuïa la Base municipal 1:5 000, la qual ha estat substituïda per dos nous conjunts d’informació per a una millor aplicabilitat: Divisions administratives i Mapes municipals.

• Les Divisions administratives:

o Base geogràfica multi escala que conté els límits de les diferents divisions administratives que conformen l’organització territorial de Catalunya (municipis, comarques i l’entitat territorial singular de la Val d’Aran, vegueries, províncies i Catalunya) així com els caps de municipi.
o Facilita la representació cartogràfica de dades amb component territorial.
o S’ofereix a diferents escales (generalitzacions). El WMS i el WFS estan configurats per a mostrar unes capes o unes altres (municipis, comarques, etc.), amb més o menys resolució, segons el nivell de zoom.
o Cal tenir en compte la tolerància en cada escala, sent més restrictiva en la línia de costa per la seva sinuositat, si bé s’hi eliminen els polígons més petits (en funció de l’escala).
o Aquesta geoinformació es pot descarregar des del web ICGC en format SHP, i els caps de municipi també en XLS i CSV, i utilitzar mitjançant WMS i WFS.
o S’actualitza 1 cop/any; propera actualització al gener del 2021.

• Els Mapes municipals:

o Projecte que duen a terme la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya amb el suport tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb la participació dels ens locals, i que facilita als ajuntaments el procediment per determinar i fixar cada línia del seu límit i adaptar-la, si cal, a la realitat actual del territori, generant una línia municipal que un cop aprovada pels Plens dels ajuntaments i publicada al DOGC resta com a línia de delimitació vigent.
o En relació amb aquest es distribueixen dos productes, els quals es poden descarregar des del web ICGC en format SHP:

 • Estat del Mapa Municipal: Representa l’estat de cadascuna de les línies de terme de tots els municipis de Catalunya, en tant que el projecte del Mapa Municipal de Catalunya està en procés de compleció (no tots els municipis tenen una delimitació aprovada encara). S’actualitza com a mínim 2 cops/any; propera actualització al gener del 2021.
 • Dades oficials: Límits municipals reconeguts pels ajuntaments i publicats al DOGC, incloses les línies, les fites i els polígons. S’actualitza cada vegada que s’oficialitza un Mapa Municipal complert; propera actualització en la propera reunió de la CDT.

La Comissió es dona per informada.

5. Revisió del PCC: estat de la tramitació

L’ICGC explica l’estat de la tramitació de la revisió del PCC:

Les últimes accions que s’han dut a terme sobre la tramitació de la revisió del PCC, tenint en compte que s’ha endarrerit pel canvi de govern en la Generalitat, són:

 • El Consell Rector de l’ICGC va aprovar la proposta el juliol del 2020.
 • La C4 va aprovar l’informe favorable a la proposta del Consell Rector de l’ICGC el juliol del 2020.
 • S’han obert 2 períodes d’informació pública (el 2n degut al canvi de govern en la Generalitat). En el primer, 12 entitats van donar resposta a la consulta, i en el segon, no es va rebre cap observació.
 • S’ha fet una consulta interdepartamental, en la que 10 entitats ha presentat observacions.
 • El Consell tècnic ha donat el seu vist i plau per a que continuï la tramitació.

Algunes de les observacions presentades més rellevants són:

 • La DG de Pesca i Afers Marítims proposa substituir el CIG “Pesca i afers marítims” per “Hàbitats d’interès pesquer”, “Protecció del Litoral”, “Pesca professional i aqüicultura”, “Afers marítims” i “Pesca marítima recreativa”
 • L’Agència Catalana de l'Aigua proposa afegir-hi 2 nous CIGs: “Zones de protecció per abastament (pre-potables)” i “Zones protegides d’especial interès econòmic i zones recreatives”. Algunes modificacions menors
 • La DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic proposa donar de baixa els Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori, i afegir-hi 2 nous CIGs: “Mapes d’impacte de contaminació atmosfèrica local” i “Mapes de població exposada a nivells de concentració d’origen local”
 • El Departament d’Interior proposa afegir-hi 2 nous CIGs: “Codificació de les edificacions aïllades per a emergències” i “Àmbit d’actuació dels agents rurals”

La resta d’observacions rebudes són d’ordre menor (correccions ortogràfiques, canvi en la periodicitat d’actualització, petites modificacions de les descripcions, etc.)

La Comissió es dona per assabentada.

6. Seguiment de la Directiva INSPIRE

L’ICGC explica l’estat de la publicació de dades i serveis conformes amb els requisits INSPIRE:

L’ICGC informa que ja havia publicat una sèrie de serveis de visualització (WMS) i metadades INSPIRE, però que darrerament ha abordat la publicació de dades conformes, serveis (WMS) amb continguts conformes i metadades segons els últims requisits d’INSPIRE.

L’ICGC resumeix les dificultats que presenten la documentació d’INSPIRE i les tecnologies existents (plecs complicats, validadors no estabilitzats, etc.).

L’ICGC llista els temes que ha publicat, amb els conjunts de dades i serveis corresponents:

 • Noms geogràfics: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova.
 • Unitats administratives: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova.
 • Adreces: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova.
 • Llocs protegits: dades noves (3 conjunts), WMS actualitzats i descàrrega nova.
 • Elevacions: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova.
 • Coberta terrestre: dades noves (2 conjunts), WMS actualitzats i descàrrega nova.
 • Ortoimatges: WMS actualitzat. INSPIRE encara no ha definit el servei de descàrrega.
 • Unitats estadístiques: dades noves, WMS nou i descàrrega nova.
 • Edificis: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova.
 • Usos del sòl: dades noves, WMS nou i descàrrega nova.
 • Serveis d’utilitat pública: dades noves (6 conjunts), WMS nou i descàrrega nova.
 • Instal·lacions de monitoratge del medi ambient: dades noves, WMS nou i descàrrega nova.
 • Instal·lacions de producció i industrials: dades noves, WMS nou i descàrrega nova.
 • Zones subjectes a ordenació: dades noves (3 conjunts), WMS actualitzat i descàrrega nova.

L’ICGC indica que les poques inconformitats que mostra el validador INSPIRE són motivades per problemes en la mateixa eina (els quals s’han reportat).

La Comissió es dona per informada.

7. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4

L’ICGC informa de les activitats de les Comissions i Grups de Treball al llarg de 2021:

 • 1 reunió de la CT1 informativa de l’estat de la revisió del PCC i de la implementació de la Directiva INSPIRE, on també s’acorda la creació de 2 Grups de Treball nous: un d’equipaments i delimitacions funcionals, i un altre per a la convergència de la cartografia topogràfica i la cadastral.
 • 2 reunions del GT del Mapa d’Hàbitats Terrestres per a l’elaboració conjunta de les especificacions tècniques de la nova versió d’aquesta cartografia.
 • 2 reunions del GT del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) informatives de l’edició del 2018 i de les tècniques de deep learning en què es treballa, i per tractar el Mapa de Cobertes del Sòl de l’AMB encarregat al CREAF.
 • 2 reunions generals del GT d’Especificacions tècniques per a l’elaboració conjunta de les especificacions tècniques del nou Referencial Topogràfic Local, com a evolució de la cartografia topogràfica 1:1 000 (i 1:500 i 1:2 000) i encarat al seu ús en SIG, i més de 25 reunions especifiques per a tractar-ne els detalls (model de dades, objectes, casos d’ús, diccionari, etc.).

La Comissió es dona per informada.

8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques

L’ICGC informa de la planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques per al que resta de 2021:

 • 1 reunió de la C4 al desembre, on es tractaran els temes habituals de tancament de l’any: aprovació d’especificacions, la revisió del PCC, la implementació de la Directiva INSPIRE, l’informe anual de la IDEC i l’RCC, el resum del GT IDEE i del CODIIGE, el resum de les activitats de les CTs i GTs, i la planificació de treballs de la C4 i CTs.
 • 1 reunió de la CT4 abans d’acabar el 2021, on es tractarà l’estat i la previsió de les noves capes d’informació geològica, i la planificació de treballs de la CT4.2

La Comissió es dona per informada.

9. Torn obert de paraules

La Comissió aprova per unanimitat fer un reconeixement al Sr. Joan Sendra, per la seva tasca com a secretari de la C4.