Sessió 9 de la C4 (21.12.2009)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#8)La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.
 2. Pla Cartogràfic de Catalunya: estat de la tramitacióS'informa a la Comissió de l'estat de la tramitació del Decret d'aprovació del Pla Cartogràfic de Catalunya, que a hores d'ara es troba en el Consell Tècnic. Es preveu la seva aprovació per a abans de l'estiu.
 3. Informe anyal sobre la gestió del Registre Cartogràfic de CatalunyaS'informa a la Comissió sobre les inscripcions realitzades en el Registre Cartogràfic de Catalunya durant 2009: s'han practicat 11.728 altes i 7.500 baixes, totes elles corresponents a actualitzacions de fulls. A dia d'avui el Registre conté 12.769 altes, totes inscrites en la secció oficial.Es troben en fase d'inscripció 3 sol·licituds:
  • Diputació de Tarragona: Ha sol·licitat la inscripció en la secció oficial de la cartografia topogràfica 1:1.000 de 67 municipis de la província de Tarragona.
  • MMAMB: Ha sol·licitat la inscripció en la secció oficial de 1.526 fulls de cartografia topogràfica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Diputació de Lleida: Ha sol·licitat la inscripció en la secció oficial de la cartografia topogràfica 1:1.000 de 56 municipis de la província de Lleida.
  S'informa a la Comissió sobre les millores introduïdes en la versió 2.0 del portal del Registre. En general la consulta és bastant més interactiva i, a més, es poden consultar històrics i esbrinar què era oficial en qualsevol data. S'informa també a la Comissió de les millores que s'introduiran en la propera versió de la web del Registre.
 4. Aprovació de noves normes i estàndardsLa Comissió aprova els plecs d'especificacions tècniques per a l'elaboració de les següents cartografies:
  • Cartografia d'hàbitats 2D a escala 1:50.000 v1.0, així com les especificacions per als formats MiraMon i Shapefile, elaborades pel DMAH;
  • Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000 v1.0, elaborades per l'Institut Geològic de Catalunya;
  • Ortofoto de Catalunya 1:2.500 (OF-25C) v3.2, elaborades per l'ICC;
  • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2.500 (OI-25C) v1.0, elaborades per l'ICC;
  • Especificacions per als formats DGN, AutoCaD, Arc/Info i Miramon de la Base topogràfica 1:5.000 (BT-5M) v2.0, elaborades per l'ICC;
  • Especificacions per als formats DGN, DXF i Arc/Info de la Base topogràfica 1:50.000 (BT-50M) v3.1, elaborades per l'ICC;
 5. Informes CT2:GI i CT3:INSPIRES'informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades enguany per la Comissió Tècnica en Geoinformació (CT2:GI) i la Comissió Tècnica INSPIRE (CT3:INSPIRE).La CT2:GI ha donat el seu vist-i-plau a la proposta de transformació geomètrica per al canvi al sistema de referència ETRS89 elaborada per l'ICC, ha aprovat la versió 2.2 de les especificacions de la cartografia 1:1.000 i treballa en la redacció de les especificacions de la cartografia 1:500 i de la versió 2.1.5 de la cartografia 1:1.000.S'informa a la Comissió sobre el calendari per al desplegament de la directiva comunitària INSPIRE, establert per la UE, que culmina al maig de 2019 i condicionarà les activitats de la CT3:INSPIRE.S'informa a la Comissió sobre l'estat de la tramitació de la llei espanyola per a la transposició d'INSPIRE, pendent d'aprovació per part del Consell d'Estat.S'informa a la Comissió que, a través de la mateixa, inscrita a INSPIRE en qualitat d'organització de mandat legal, s'han presentat 15 candidatures d'experts per a la redacció de les especificacions tècniques dels temes dels annexos II i III
 6. Informe sobre les webs ICC, C4, RCC i IDECS'informa a la Comissió sobre el nombre de visites rebudes enguany en les webs ICC (765.000), C4 (3.000), RCC (5.500) i IDEC (33.000).L'estratègia d'actuació per a la gestió de les mateixes es fonamenta en l'observació de les tendències a Internet i l'adaptació a les mateixes i a les necessitats dels usuaris mitjançant l'anàlisi del seu perfil.
 7. Política de difusió de dadesLa Comissió aprova l'adopció de la següent política de difusió de dades:'Amb les excepcions que siguin d'aplicació, la geoinformació produïda per les administracions i organismes públics, i específicament els conjunts d'informació geogràfica que componen el Pla Cartogràfic de Catalunya, gaudiran d'una difusió gratuïta i accés universal'.
 8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions TècniquesLa Comissió aprova el calendari i l'ordre del dia de les properes reunions, tant de la pròpia Comissió com de les seves Comissions Tècniques.
 9. Torn obert de paraulesS'informa a la Comissió que l'Institut Geològic de Catalunya presenta a la seva seu, cada dimarts primer de mes, un dels 6 geotreballs que constitueixen el mapa geològic de Catalunya.