Sessió 03 de la CT PCC (11.10.2007)

1. Difusió dels estudis sobre la geoinformació a Catalunya

Es decideix publicar a la pàgina web de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya els 4 estudis previs a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya, per a la seva difusió pública. 

2. Proposta d'índex del Pla Cartogràfic de Catalunya

La Comissió aprova que el Pla Cartogràfic de Catalunya s'estructurarà de la següent manera: 

  • un articulat normatiu que establirà les bases i les característiques operatives del Pla;
  • un catàleg amb la relació dels, aproximadament, 150 datasets que el país necessita per a la seva governabilitat;

3. Planificació dels treballs de la Comissió

En els propers mesos es realitzarà un pla d'entrevistes personalitzades amb una mostra ben representativa d'entitats de l'àmbit de la Generalitat i de l'Administració Local, a fi i efecte d'identificar els datasets generats per ambdues administracions.