Sessió 22 de la CT1 (05.04.2013)

En aquesta sessió la CT1:PCC-INSPIRE va debatre els següents temes:

1. Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#21)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Desplegament del catàleg del PCC:
a. estat de la normalització dels conjunts d’informació
b. modificació del model d’especificacions tècniques

S’informa a la Comissió que s’estan realitzant tasques de redacció de les especificacions tècniques de 37 CIGs.

Des de la darrera reunió les tasques realitzades són les següents:

 • redactat el document d’especificacions definitiu i en fase de vistiplau: 6 CIGs;
 • redactat el document d’especificacions: 24 CIGs;
 • recopilant-se la informació per a la redacció del document: 5 CIGs;
 • realitzada la 1ª reunió de treball: 1 CIG;
 • pendent de convocar el grup de treball: 1 CIG;

S’informa a la Comissió que s’han realitzat un seguit d’aclariments als continguts del model de plec d’especificacions tècniques, ja aprovat en el seu dia, amb l’objectiu de millorar-lo i fer-lo més entenedor, que afecten al preàmbul, la identificació del producte, els sistemes de referència, l’estructura i contingut i la qualitat. Totes les especificacions que s’hagin d’aprovar per la C4 s’hauran de redactar emprant aquest model.

S’informa a la Comissió que, dins l’espai web de la C4, s’ha habilitat una àrea privada per a la CT1, amb accés restringit als membres de la Comissió als que es facilitarà l’usuari i contrasenya. En aquest espai es dipositarà tota la informació relacionada amb la Comissió que pugui ser de l’interès dels seus membres.

3. Coordinació PCC-INSPIRE:
a. Monitoring & Reporting 2012
b. Temes annexs I, II i III
c. Road Map Inspire 2010-2020

S’informa a la Comissió del calendari del monitoring i reporting 2012, des de la petició de dades per part del Consejo Superior Geográfico fins a la publicació a Internet dels resultats obtinguts per al conjunt de l’estat espanyol i la tramesa de la informació a INSPIRE.

S’informa a la Comissió sobre les novetats produïdes en la implementació de la Directiva INSPIRE des de la darrera reunió:

 • Les guies tècniques ja estan totes publicades;
 • Es preveu que el proper mes de juny estiguin llestes les Regles d’Implementació (IR) per als serveis d’invocació i de dades espacials, i al mes d’octubre les IR per a la interoperabilitat dels conjunts de dades i serveis per als temes dels annexos II i III;
 • S’han constituït els Grups de Treball Tècnics (GTT) del CODIIGE per a adaptar i aplicar les normes d’execució INSPIRE als temes de l’annex I de la LISIGE;
 • El CODIIGE ha donat responsabilitats als GTT per a decidir si els CIGs informats per les diferents comunitats i organismes en fase de monitoring són els més indicats; Des de la C4 s’ha tramès al CODIIGE una proposta de criteris per a decidir la idoneïtat dels CIGs, consensuada entre tots els membres d’organismes catalans presents en els GTT;
 • Es crea un Grup de Treball adscrit a aquesta CT1 format pels membres d’organismes catalans presents en els GTT del CODIIGE amb l’objectiu de coordinar i recolzar les respostes a les demandes del CODIIGE per a l’adaptació i aplicació de les normes d’execució INSPIRE;
 • INSPIRE ha publicat un nou draft de les especificacions tècniques dels temes dels annexos II i III, amb models accessibles des de diferents formats;

S’informa a la Comissió del full de ruta per a la implementació dels serveis de xarxa INSPIRE, tant pel que fa a les tasques desenvolupades pel CSIDEC, l’ICC i la C4.

S’informa a la Comissió que s’ha elaborat una Guia Pràctica Essencial per a la publicació dels serveis de visualització i una Guia Tècnica per a la implementació d’un servei de visualització INSPIRE.

4. Generació i ús d’informació geogràfica a l’administració: presentació a càrrec dels membres de la CT1:PCC-INSPIRE

Membres de la Comissió informen sobre diversos aspectes relatius a la informació geogràfica que generen (tipus de dades, condicions d’accés, canals i formats de distribució, demanda, etc.). Intervenen:

 • Dir. Gral. de Protecció Civil;
 • Àrea Metropolitana de Barcelona;

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les properes sessions de treball programades per a enguany.