Sessió 24 de la CT1 (11.12.2013)

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#23)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior prèvia introducció d’una esmena de la Diputació de Barcelona.

2.    Desplegament del catàleg del PCC: estat de la normalització dels conjunts d’informació (fase III)

S’informa a la Comissió que, a desembre de 2013, s’ha confirmat l’estat de les especificacions tècniques de 71 (62,8%) CIGs del PCC i ens trobem pendents de confirmació de l’estat de 19 (16,8%) més.

Durant 2013 s’han centrat esforços en l’aprovació d’especificacions per part de la C4: en la darrera sessió, celebrada al mes de juliol, se’n van aprovar 2 i en la propera sessió, de 12 de desembre, se’n sotmetran 6 més que, de ser aprovades, totalitzarien 23 (20%) CIGs normalitzats. A desembre de 2013 són 11 (10%) els CIGs inscrits en el Registre, amb metadades catalogades a la IDEC i en distribució mitjançant geoserveis.

La Comissió aprova presentar a la C4 una proposta de modificació de l’annex 2 v3.7 del PCC consistent en dur a terme els canvis relatius al títol i la descripció del CIG 10501 “Base de dades municipal d’adreces de Catalunya” i a la denominació de les entitats responsables i departaments, adaptant-la a l’actual estructura de la Generalitat.

S’informa a la Comissió de les especificacions tècniques de producte següents:

•    Cartografia topogràfica 2D i 3D a escala 1:500 (CT-5C) v2.0;

•    Cartografia de les àrees de gestió cinegètica 2D a escala 1:50.000 v1.0;

•    Cartografia dels arbres monumentals 2D v1.0;

•    Cartografia de les cases forestals 2D a escala 1:5.000 v1.0;

•    Sistema d’Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) a escala 1:5.000 v1.0;

•    Cartografia de les superfícies afectades per incendis forestals v1.0;

que seran sotmeses a l’aprovació de la C4 en la sessió de 12 de desembre.

3.    Coordinació PCC-INSPIRE 2013:

  • Road Map Inspire 2010-2020
  • Monitoring: comparació de resultats amb altres països
  • Informe CODIIGE 2013

Road Map Inspire 2010-2020

S’informa a la Comissió que el desplegament normatiu de la directiva INSPIRE ha finalitzat; només manca publicar les especificacions tècniques dels temes dels annexs II i III, que ja han estat aprovades.

A desembre de 2013 incomplim amb els serveis de xarxa, que havien de ser operatius i conformes a la regulació a finals de 2012, i amb les metadades, que haurien d’estar disponibles per als temes de l’annex III a finals de 2013. Arrel de la recollida massiva d’informació realitzada per al Reporting 2012 s’ha detectat l’existència de conjunts i serveis de dades espacials que, segons el seu productor, tenen metadades, però aquestes no estan catalogades a la IDEC; en altres casos s’han identificat metadades catalogades a la IDEC de les que consta l’existència de versions més actualitzades. L’objectiu per a 2014 és treballar per a resoldre totes aquestes situacions.

Monitoring: comparació de resultats amb altres països

Es recorda a la Comissió que, en la seva sessió anterior, va demanar que no només es comparessin els resultats del Monitoring de Catalunya amb els d’Espanya, sinó també amb els d’Europa. Es presenta a la Comissió un informe comparatiu dels valors obtinguts a Catalunya per als indicadors generals i específics en el Monitoring 2012 amb els obtinguts a Espanya (incloses les dades de Catalunya), Alemanya, França, els Països Baixos i el Regne Unit.

Informe CODIIGE 2013

S’informa a la Comissió que l’informe CORA planteja, entre moltes altres mesures, la desaparició de l’ICC, per tractar-se d’un organisme autonòmic que duplica una estructura d’estat. INSPIRE consagra els principis d’interoperabilitat i de subsidiarietat, concepte jurídic que significa que qui està més a prop del fenomen és qui l’ha de caracteritzar. En aquest sentit l’ICC considera que la seva existència està absolutament justificada i legitimada.

S’informa a la Comissió sobre el contingut de les 5 reunions celebrades, en el marc del CODIIGE, durant 2012 i 2013.

4.    Presentació del projecte GeoViQua

El CREAF presenta a la Comissió el projecte GeoViQua, que proveeix un conjunt de serveis i programari desenvolupats científicament que faciliten la creació, cerca i visualització de la qualitat de la informació en el marc de l’observació global de la Terra i la seva integració i validació en la infraestructura del projecte GEOSS.
GeoViQua és un projecte col·laboratiu desenvolupat en el marc del programa comunitari FP7 per 10 partners coordinats pel CREAF, amb una duració de 3 anys (de l’1 de febrer de 2011 al 31 de gener de 2014) i un pressupost de poc més de 4 M€, dels que 3,27 són aportats per la UE. El projecte gira essencialment al voltant dels indicadors de qualitat i el seu objectiu fonamental és “encastar qualitat en totes les fases del procés d’explotació de les dades geoespacials”.

El proper 14 de gener organitzaran un workshop en el marc del GEO Ministerial Summit, que se celebrarà a Ginebra, on presentaran el projecte.

5.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i contingut de les 3 sessions de treball programades per a 2014.