Sessió 26 de la CT1 (09.12.2014)

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#25)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Desplegament del catàleg del PCC

S’informa a la Comissió dels treballs realitzats des de la darrera reunió pel que fa a les especificacions:

•    Redacció de les especificacions de producte i format de Mapa de sòls de pendents >20%, Mapa urbanístic de Catalunya sintètic, Forests públiques 2D 1:10.000 i Àrees de Gestió Cinegètica 1:50.000; redacció de les especificacions de producte de Model elevacions del terreny 5x5m, Mapa topogràfic 1:50.000, Mapa topogràfic 1:250.000 i Superfícies afectades per incendis forestals;  així com de la primera versió de les especificacions de format de les Cases forestals 2d 1:5.000, que es duran a aprovació de la C4 en la sessió d’11 de desembre de 2014;

•    En fase de redacció les especificacions de format de la Cartografia topogràfica 2D/3D 1:500; i les especificacions de producte i format de la Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 v3, el Sistema Viari integrat, la Base de l’inventari de camins rurals i camis i pistes forestals, la Base de parades autobusos interurbans i el Graf de carreteres

Es presenten a la Comissió els resultats de l’estat dels CIGs del PCC, obtinguts en l’enquesta realitzada als membres de les Comissions Tècniques (es va rebre resposta de 12 organismes de la Generalitat i de 15 de l’Administració Local):

•    50% del CIGs informats tenen especificacions tècniques

•    67% del CIGs informats tenen metadades

•    55% del CIGs informats estan catalogats a la IDEC

•    35% dels CIGs informats tenen serveis de localització

•    58% dels CIGs informats tenen serveis de visualització

•    28% dels CIGs informats tenen serveis de descàrrega

•    55% dels CIGs informats estan en ETRS89

Actuacions previstes per a l’any 2015:

•    Contacte amb les entitats responsables dels 37 CIGs dels que encara no es disposa informació

•    Treballar en les especificacions dels següents temes: Xarxes de transport, llocs protegits i Hidrografia de l’Annex I; i  Salut i Seguretat Humanes, Serveis d’utilitat públiques i estatals, Instal·lacions de producció industrial,

Instal·lacions agrícoles i d’aqüicultura, Distribució de població-demografia, Zones subjectes a ordenació, a restricció, reglamentació i unitats de notificació, recursos energètic i recursos minerals.

•    Presentar a aprovació C4 les especificacions en curs d’elaboració

•    Revisar el cronograma del desplegament del PCC i presentar nova versió a la propera reunió

•    Actualitzar catàleg IDEC amb les MD de dades i serveis dels CIGS del PCC

•    Impulsar els geoserveis dels CIGs del PCC, sobretot els serveis de descàrrega

Activitats dels diferents GT adscrits a al Comissió al llarg de 2014:

- GT d’elaboració d’especificacions tècniques de la Xarxa de Camins:

•    4 sessions

•    Coordinació amb el GT de la Base de Carrers (CT2) que elabora les especificacions del Sistema Viari Integrat. S’ha dut a terme una reunió conjunta d’ambdós GTs.

- GT de coordinació amb els grups de treball CODIIGE:

•    2 sessions

•    Anàlisi conjunt dels criteris de cada un dels GTT CODIIGE en el monitoring 2013 i anàlisi de la informació final reportada a INSPIRE en el monitoring 2013

•    Prevista la participació activa d’aquest GT en el monitoring 2014

- GT per a la preservació de la informació geogràfica digital:

•    1 sessió (sessió de constitució el 20/11/14)

•    Creació del GT com a necessitat de coordinar i organitzar la preservació de la informació geogràfica digital dels CIGs del PCC

•    Tasques previstes:

o    Anàlisi de l’esborrany Notes per a un Pla de Preservació d’Informació Digital com a document inicial de partida

o    Establir contactes amb experts en el tema del camp de la biblioteconomia i documentació amb l’objectiu d’aprofitar la seva experiència

La Comissió aprova la creació d’un GT per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya.

3.    Coordinació PCC-INSPIRE: Road-Map Inspire 2010-2020

Presentació de l’estat de la implementació de la Directiva Inspire pel que fa a les Metadades i la interoperabilitat dels conjunts d’informació i els serveis de dades espacials:

•    Metadades (compliment del 87%), malgrat tenim un lleuger endarreriment en el termini el percentatge d’informació que ja té MD conforme a INSPIRE ja és prou alt.

•    Interoperabilitat dels conjunts de dades espacials (compliment del 0%), hi ha encara marge fins a febrer de 2018 pels conjunts de l’Annex I i fins a octubre de 2020 pels dels Annexos II i III; s’ha de començar a treballar-hi.

•    Serveis de Xarxa (compliment del 5%); tenim un clar incompliment, atès que els terminis van acabar el 2011 (Annex I) i el 2012 (Annexos II i III). Aquest és un dels punts on s’ha d’incidir amb més interès al llarg de 2014. Durant l’any 2015 s’ha de treballar en impulsar que aquests siguin Inspire compliant, sobretot els serveis de descàrrega. L’ICGC, com a responsables dels CIGs Noms Geogràfics, DTM i Ortofoto de l’Annex II hi començarem a treballar.

4.    Presentació d’Especificacions Tècniques

Es presenten les característiques principals de les noves especificacions que es pretenen portar a aprovació de la C4 a la seva propera reunió, prevista per a l’11 de desembre:

•    Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000 v5.1. Especificacions de producte

•    Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000 v 1.1. Especificacions de producte

•    Mapa de sòls de pendent superior al 20% v1.0. Especificacions de producte i format

•    Model d’elevacions de Catalunya v1.0. Especificacions de producte

5.    Canvi de Sistema de Referència d’ED50 a ETRS89: estat i seguiment

Està a punt de finalitzar el període de transició d’ED50 a ETRS89; el suport s’ha centrat en:

•    Suport als ens locals (cartografia pròpia o Xarxes Locals)

o    Suport a 24 ajuntaments per anàlisi de transformacions específiques

•    Suport a altres administracions

o    Departaments Generalitat

o    Diputacions

o    Consorcis

•    Suport per a facilitar la transformació

o    Guies d’aplicació en diversos programaris

S’ha portat a terme l’anàlisi per a les descàrregues, des de la web de l’ICGC, de la cartografia topogràfica 1:1.000 i de la base topogràfica 1:5.000 en ETRS89:

•    Per a la CT1M, l’abril de 2013 era un 79%, al maig de 2014 ja s’arribava al 90% i a l’octubre s’ha arribat al 91%.

•    Per a la BT5M, l’abril de 2013 era d’un 71%, al maig de 2014 del 85% i a l’octubre era del 91%.

Les dues anàlisis realitzades demostren que, majoritàriament, els usuaris ja usen la informació amb el nou sistema de referència.

Com a conclusions, cal destacar:

•    Acomplert el calendari, a partir de l’1 de gener del 2015 tota la informació produïda o actualitzada serà en ETRS89.

•    Es dóna per finalitzat el suport pro-actiu al canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89, però es continuarà donant suport a qui ho sol·liciti.

•    A partir del gener de 2015 l’ICGC deixarà de distribuir els seus productes en ED50.

•    Els geoserveis continuaran responent a les peticions en el sistema ED50

6.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que les sessions de la comissió previstes per a l’any 2015 se celebraran el mes de març (sessió núm. 27), avançant-se a la previsió inicial, i la segona durant el segon semestre (sessió núm. 28).