Sessió 28 de la CT1 (01.12.2015)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (#27)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Desplegament del catàleg del PCC

Fase II (caracterització dels CIGs):

 • 71 CIGs amb especificacions (63%)
 • 39 CIGs dels quals no es té informació de si disposen d’especificacions (34%)
 • 3 CIGs competència de l’Estat (3%)

Fase III (normalització dels CIGs):

 • 23 CIGs amb especificacions aprovades per la C4 (20%)

amb 30 especificacions aprovades (un mateix CIG pot tenir vàries especificacions)

Fase IV (publicació dels CIGs):

 • 18 CIGs inscrits a l’RCC (16%)
 • 61 CIGs catalogats a la IDEC (54%)
 • 82 CIGs en distribució (73%)

L’objectiu és que tots els CIGs que tenen es especificacions aprovades estiguin inscrits a l’RCC, cosa què ara encara no passa. S’ha d’aconseguir que quan s’aprovin les especificacions, el seu/seus CIGs estiguin inscrits al Registre en un període inferior a 1 any.

Proposta del Pla de Treball per al Desplegament del PCC i la Directiva Inspire 2016-2020, el principal objectiu del qual serà que Inspire i el PCC tinguin el mateix timing d’actuació, cosa què actualment no passa. No s’ha d’oblidar que si no es compleix la normativa Inspire no es podrà reportar la nostra informació a Europa, per tant, s’han de connectar les dues programacions (PCC i Inspire). Les principals fites són les següents:

 • El desplegament del PCC i la implementació de la Directiva INSPIRE han d’estar executats al 100% al 2020. El calendari per a la implementació de la Directiva INSPIRE determina els objectius anuals del pla de treball.
 • Al 2016, totes les metadades dels conjunts d’informació del PCC ha d’estar catalogades a la IDEC i ser conformes amb INSPIRE.
  • Al 2016, tots els geoserveis del conjunts d’informació del PCC han d’estar catalogats a la IDEC i ser conformes amb INSPIRE.

Especificacions tècniques que es portaran a aprovació de la C4 en la sessió de 2 de desembre:

 • Especificacions de conjunts ja aprovats amb anterioritat per la C4 i ja presentades per les entitats responsables a aquesta Comissió:

 Mapa urbanístic de Catalunya sintètic v1.2

 Àrees de gestió cinegètica v2

 • Noves especificacions tècniques
  • Quadrícules del Sistema d’Orientació Cartogràfica (SOC)

S’exposa als assistents que, davant la necessitat de garantir la interoperabilitat de les bases de dades amb adreces de l’administració de la Generalitat de Catalunya, es presentarà a la C4, per a la seva aprovació en la seva sessió de demà 2 de desembre, la següent norma:

 •  Es farà servir el Geocodificador de l’ICGC per a la normalització i geocodificació d’adreces de les bases de dades de l’administració de la Generalitat a Catalunya. Aquest geocodificador té com a referència la Base de dades de carrers de Catalunya generada per l’ICGC amb informació pròpia i amb informació procedent de les entitats locals (ajuntaments, Diputacions i AMB).
 • A les bases de dades, les adreces s’informaran segons determini el Grup de Treball de la Comissió Tècnica d’Informació Geogràfica de l’Administració Local de Catalunya per a l’elaboració de les especificacions tècniques de la Base de Carrers de Catalunya (GT CT2:IG-ALC BC).

3. Informació Nacional Monitoring & Reporting INSPIRE 2014

Seguiment 2014:

 • Conjunts de dades espacials: 58 (- 10% respecte de 2013)
 • Serveis de dades espacials: 422 (-18% respecte de 2013)
 • Conjunts i serveis de dades espacials amb metadades: Creixement: 98% (90% el 2011, 89% el 2012 i 94% el 2013).
 • Conjunts i serveis de dades espacials amb metadades conformes: Creixement: 91% (13% el 2011, 83% el 2012 i 87% el 2013)
 • Cobertura territorial: Manteniment: 94% (95% el 2013). Disponibilitat quasi completa pel que fa a la cobertura de la informació respecte de la totalitat del territori.
 • Conformitat de les dades i metadades: Decreixement: 3% (4% el 2012 i 11% el 2013)
 • Dades i serveis amb metadades localitzables: La gran majoria (98%) dels conjunts i serveis de dades espacials tenen metadades accessibles mitjançant un servei de localització.
 • Conjunts de dades accessibles a través de serveis de visualització i descàrrega: Lleuger increment: 12% (8% el 2013)
 • Ús dels serveis de xarxa: El nombre total de peticions de servei ha estat gairebé de 285 milions.
 • Conformitat dels serveis de xarxa: 24 dels 418 serveis de xarxa (6%) conformes amb INSPIRE.

Les principals conclusions de l’informe han estat les següents:

 • L’aplicació de la Directiva INSPIRE a Catalunya va progressant. El seu desenvolupament va lligat al desplegament del PCC, que avança amb major rapidesa.
 • Impulsar l’oficialització de les especificacions dels CIGs; permetran la seva normalització, garantirà la seva qualitat i facilitarà el camí per a la conformitat amb INSPIRE.
 • Impulsar que el màxim nombre de CIGs del PCC tinguin associat un servei de xarxa.
 • Fomentar que el màxim volum d’informació i, concretament els CIGs, estiguin catalogats a l’IDEC.
 • Implementar els mecanismes necessaris per poder conèixer l’ús dels serveis (nombre peticions d’ús), per poder generar estadístiques fiables (en alguns casos encara no està implementat).
 • Continuar impulsant des de la C4 la política de difusió i compartició de les dades i, si la seva naturalesa ho permet, la seva difusió gratuïta i universal.

4. Informació dels grups de Treball

ezembed

GT per al desplegament de la Directiva Inspire a Catalunya

 • Sessió constitució: 24/11/2015
 • Objectius: priorització d’acord amb les expectatives dels membres del GT i el full de ruta INSPIRE (metadades, serveis, marc conceptual, dades)
 • Tasques previstes:

 Metadades:

 Detecció conjunta de problemes en l’elaboració de metadades: conceptuals, normatius, tècnics...

 Elaboració d’una Guia bàsica per a la generació de metadades INSPIRE per a conjunts de dades i serveis INSPIRE

 Serveis:

 WMS: Treballar en les capes per a cada tema i llurs característiques

 Quins han de ser els requisits dels geoserveis

 Marc conceptual: Analitzar com ha de ser la nomenclatura dels geoserveis

 Dades: es deixa la seva discussió per més endavant, quan es puguin tancar els altres temes

GT de coordinació amb els grups de treball CODIIGE

 • Anàlisi dels criteris de cada un dels GTT CODIIGE en el monitoring 2014
 • Comentaris sobre la informació reportada per part de Catalunya a l’IGN i que es trobava en aquell moment en fase de validació
 • Informació que INSPIRE ha actualitzat el seu validador de metadades
 • Continuació de la participació activa d’aquest GT en el monitoring 2015

GT d’elaboració d’especificacions tècniques de la Xarxa de Camins

 • Reunions conjuntes amb el GT de la Base de Carrers (elabora especificacions SVI)
 • S’ha acordat el Model comú de xarxa (navegació, sistema de referència lineal, propietats i restriccions, itineraris i entitats externes)
 • Classificació de les vies

 Classificació de mobilitat (prioritària) per carrers

 Classificació de carreteres (bàsica, comarcal i local)

 Simplificació de la classificació funcional dels camins per a l’SVI

 • Contribució a l’SVI

 Per defecte, les vies en zona urbana (sol urbà consolidat i no consolidat segons el MUC) provenen de la xarxa de carrers, les catalogades fora de zona urbana de la xarxa de carreteres i la resta de la xarxa de camins.

 • Tasques previstes:

 Aplicació del model comú a la xarxa de camins: adequació del catàleg previst al model comú (propietats i atributs, arc i tram)

 Redacció especificacions específiques de la Xarxa de Camins, incloent Catàleg Objectes

 Especificacions del protocol d’integració de dades de l’SVI (què en formar part i què no, regles de transformació, identificadors,...)

GT per a la preservació de la informació geogràfica digital

 • Es treballarà en una documentació bàsica que concreti uns mínims per a què pugui ser implementat i assumit per tots els organismes independentment de la seva dimensió i recursos i de la complexitat i quantitat de la seva informació geogràfica digital
 • S’ha analitzat l’estat de la preservació en els organismes membres del GT. El resultat ha donat que la preservació no ha de suposar un problema tècnic ni econòmic pel volum de dades (molt poc volum però de certa complexitat)
 • Cal analitzar i consensuar quina és la informació que s’ha de preservar (possibilitat d’integrar la preservació dels processos de producció)
 • Es porta a terme una anàlisi de què cal preservar en alguns CIGs de l’ICGC i es farà una proposta per discutir l’any 2016

GT Mapa de Cobertes del sòl de Catalunya

 • Sessió constitució: 28 d’abril de 2015
 • Organismes que en formen part: DTES, DARP, CREAF, DIBA i ICGC
 • Anàlisi dels diferents casos d’ús i s’ha aprovat la llista de categories de la llegenda (40 categories)
 • Tasques previstes:

 V1 del Diccionari de Dades (definició de cada categoria): 15 de febrer de 2016

 Elaboració del model de dades a partir del model INSPIRE

 Elaboració del model de representació i dels requeriments de qualitat

 Objectiu: aprovació de la C4 juliol de 2016

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

La Comissió es dóna per assabentada de la planificació dels treballs per a l’any 2016.