Sessió 33 de la CT1 (23.10.2018)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (#32)

La Comissió aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Informació sobre la Conferència INSPIRE 2018 a càrrec del CREAF, Diputació de Barcelona i ICGC

Estat de la implementació d'INSPIRE

Resumint, el 95% dels CIGs pertanyen a 5 països; el 17% dels CIGs i el 56% dels serveis són conformes, i el 91% dels CIGs i dels serveis tenen metadades conformes. El 57% dels serveis són de descàrrega i el 40% de visualització. Per al període 2017-2020 els objectius prioritaris són la simplificació de l'ús i dels requeriments, i establir quins són els CIGs prioritaris.

Posant els fonaments per a una nova generació de serveis OGC basats en OpenAPI: el cas de WFS 3.0

El CREAF informa que, davant la proliferació de tantes APIs, des de l'OGC s'ha plantejat repensar el paper que aquestes han de tenir. D'aquesta manera neix OpenApi, amb una filosofia de format obert que permeti descriure el seu comportament, amb unes Capabilities que van més enllà i poden ser també un document de disseny, processant-se i generant codi, i amb una determinada estructura. El canvi de l'estàndard WFS2.0 a WFS3.0 pot tenir implicacions indirectes que caldrà comprovar.

Geopackage

L'ICGC informa d'aquest format obert (OGC). És una alternativa al SHP i al GML. Es poden consultar les especificacions a http://www.geopackage.org/spec/ La Universitat de Saragossa ha dut a terme, per encàrrec de la IDEE, un estudi sobre com emmagatzemar models INSPIRE de dos datasets a Geopackage. Té certs avantatges (eficient, ràpid i sense limitacions) i és suportat per múltiples programaris (GDAL, QGIS, ArcGis,...).

Linked Data

L'ICGC informa sobre aquest concepte: conjunt de bones pràctiques per a estructurar i publicar dades a la web. Pot tenir com a principals aplicacions la publicació de dades i serveis en IDEs i la publicació de dades en Open Data.

Les IDEs locals en el marc de la Conferèncis INSPIRE

INSPIRE és plenament conscient de la importància de la informació geogràfica generada per l'administració local, la qual hauria de ser actualitzada de manera descentralitzada i difosa de manera centralitzada.

Coordinació de catàlegs amb geoinformació: IDEs i Dades Obertes

L'ICGC informa que ambdues plataformes tenen l'objectiu comú de facilitar l'accés a la informació i la seva reutilització, però difereixen en la seva implementació. Tenen diferents classificacions per a organitzar la informació, diferents perfils de metadades i diferent contingut (les IDEs, contingut geogràfic, i Dades Obertes, contingut geogràfic i no geogràfic). El resultat és duplicitat de metadades amb continguts diferents, dades que apareixen en un catàleg i en l'altre no, i diferent ritme d'actualització. L'objectiu és treballar en la coordinació i convergència d'ambdós catàlegs.

Conclusions

  • INSPIRE avança, però no tan ràpid com requereix la Directiva; la seva implementació està sent dificultosa.
  • INSPIRE és massa rígida i complexa; s'estan cercant solucions per a fer-la més flexible amb l'objectiu de què s'adapti fàcilment a canvis i noves demandes.
  • INSPIRE ha de convergir amb altres directives europees de caràcter mediambiental amb l'objectiu d'evitar duplicitats.
  • INSPIRE s'ha d'apropar a d'altres iniciatives: Linked data, Dades obertes i blockchain.

La Comissió es dona per assabentada del desenvolupament de la Conferència INSPIRE 2018.

3. Informe sobre les JIIDE 2018

Els temes destacats que han estat abordats en les JIIDE d'enguany són els següents:

  • Les IDEEs continuen avançant.
  • S'està perdent la por a les metadades.
  • IDEs locals: publicació i distribució d'adreces.
  • Nous conjunts d'informació: poblacions.
  • Potenciació de polítiques de dades obertes per a què ho siguin realment.
  • Noves solucions tecnològiques: Geopackage, WFS 3.0 i Vector tiles.

La Comissió es dona per assabentada del desenvolupament de les JIIDE 2018.

4. Torn obert de paraules

Sense comentaris.