Sessió 35 de la CT1 (19.02.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#34)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Revisió del PCC: resultats de l'enquesta relativa a la geoinformació transversal de base

L'ICGC informa sobre els resultats de l'enquesta relativa a la geoinformació transversal de base realitzada per a la revisió del PCC.

La Comissió es dona per assabentada.

3. Revisió del PCC: anàlisi de la realitat no escrita

L'ICGC presenta, per a la seva validació, l'enquesta per a la recollida d'informació referent a la generació, publicació, distribució i preservació de geoinformació.

La Comissió es dona per assabentada i valida l'enquesta.