Sessió 36 de la CT1 (27.11.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#35)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Revisió del PCC: Estat dels treballs relacionats amb el nou articulat del Decret

Acabats. Els treballs inclouen anàlisis web, enquesta CIGs transversals i enquesta dia a dia de la geoinformació. Està pendent la seva publicació i la posterior presentació a la CT1 per a revisió i tancament. Es mostra un resum dels resultats obtinguts en les enquestes, on destaca una elevada participació. Altres consideracions:

 • Ortofoto urbana = ortofoto 25 cm en àmbit urbà.
 • Hi haurà la possibilitat d'analitzar el motiu dels CIGs que menys s'utilitzen.
 • Poca gent consultada coneix el PCC. Potser caldrà fer-ne difusió.
 • Molta gent considera que la geoinformació està ben documentada i que és necessària. D'altra banda, cal dir que els CIGs més utilitzats estan ben documentats.
  • L'AMB va consultar específicament si miraven les especificacions.
  • En general els usuaris miren data de vol i poc més.

La Comissió es dona per assabentada.

3. Revisió del PCC: Estat dels treballs relacionats amb la revisió del catàleg de CIGs

Acabats. Es mostra resum dels resultats obtinguts en la consulta pública a entitats responsables i la proposta de fitxes per a la revisió de l'Annex 2, organitzades segons temes INSPIRE.
La Comissió es dona per assabentada.

4. Revisió del PCC: Criteris a aplicar al catàleg PCC

L'ICGC proposa els criteris a aplicar al catàleg PCC, obtinguts en base a una sèrie d'aspectes:

 • Classificar els CIGs segons INSPIRE.
  • Es comenta que hi ha CIGs que no encaixen bé en la classificació d'INSPIRE (riscos d'origen antròpic) i que, alternativament, es podria afegir un Annex 4 o intentar seguir els objectius de desenvolupament sostenible... La DIBA facilitarà informació a l'ICGC relacionada amb els aspectes que ha detectat en la classificació INSPIRE dels seus CIGs.
  • S'acorda identificar els que no encaixen per avaluar la millor solució.
 • Fixar un nivell de detall del PCC intermedi: ni massa genèric (INSPIRE) ni massa concret (segons organismes, plans, etc.). Hi ha moltes coses que es poden considerar CIGs i es proposa limitar-ho al 2n nivell de detall, què pot incloure altres nivells inferiors en la seva descripció, tal com es detalla en el criteri sobre denominació.
  • De forma complementària, només a nivell de gestió, es detallaran els "subCIGs" inclosos en cada CIG.
  • Caldrà difusió d'aquest tema per evitar incoherències.
 • Obviar àmbits temàtics i territorials.
  • La denominació del CIG ha de ser prou genèrica per poder abastar tants "subCIGs" (més específics/temàtics) com puguin existir o sorgir.
  • L'àmbit territorial del PCC és Catalunya, ergo no cal indicar-ho en la denominació dels CIGs.
 • Aplicar una denominació i descripció dels CIGs genèrica i inclusiva.
 • Aplicar conceptes flexibles i adaptables: evitar el concepte escala, format/tecnologia/metodologia específica, etc.
  • En relació amb aquest punt, com a exemple, es comenta que la Base de dades de Polígons Industrials hauria de dir-se Polígons d'Activitat Econòmica.
  • Si bé certs conceptes estan molt interioritzats per certs actors, cal adaptar els productes/serveis a l'evolució de la cartografia. La informació que ara s'explicita amb conceptes com l'escala caldrà explicitar-la amb comentaris/notes específiques en la seva difusió ("no barrejar cartografia A amb cartografia B perquè la seva resolució no ho permet..."), fer guies...
 • Aplicar temàtica INSPIRE tenint en compte els aspectes que ha anat concretant la Directiva:
  • Llocs protegits: només aquells CIGs lligats a figures de protecció existents o susceptibles de tenir-les.
  • Unitats administratives: tot el que surt de delimitació municipal.
  • Zones subjectes a ordenació, unitats de notificació...: només les zones que serveixen per reportar el compliment de directives mediambientals a la Unió Europea
 • Aplicar identificadors interoperables, és a dir, substituir els IDs jeràrquics dels CIGs per IDs semàntics. A l'ICGC no li consta ningú que faci servir els jeràrquics i, a més, impliquen problemes quan hi ha canvis en el catàleg (ordenació, etc.).
  • L'ICGC proposarà la llista d'identificadors semàntics.
  • Diversos membres analitzaran possibles afectacions en les seves organitzacions (configuració de projectes, bases de dades...) pel fet d'abandonar els identificadors jeràrquics
 • Aplicar una classificació temàtica: els diferents plans que regulen qualsevol aspecte relacionat amb la temàtica inclosa en un CIG, s'inclouran dins del mateix grup en que està inclòs el CIG.
 • Incorporar al catàleg PCC els CIGs que s'han trobat a faltar.

La Comissió acorda aplicar els criteris esmentats a la proposta de catàleg, tenint en compte els comentaris sorgits en la reunió: CIGs que no encaixen en la classificació INSPIRE, eliminació d'identificadors jeràrquics, etc. Amb això, l'ICGC farà la proposta en qüestió i la presentarà a la CT1 per a la seva revisió i aprovació.

5. Revisió del PCC: Estat dels 4 estudis complementaris

L'ICGC comenta l'estat dels 4 estudis complementaris.

La Comissió es dona per assabentada.

6. Planificació

 • Finals de gener 2020: reunió de la CT1 on l'ICGC presentarà la proposta, per a la seva posterior revisió per part dels membres de la CT1.
 • Finals de febrer 2020: reunió de la CT1 per comentar les possibles esmenes a aplicar a la proposta.
 • Març-Abril 2020: tancament de la proposta i presentació al Consell Rector de l'ICGC.
 • Juny-Juliol 2020: reunió de la C4 on l'ICGC presentarà la proposta tancada, per a que faci les tramitacions pertinents (la C4), què poden trigar uns mesos.

La Comissió es dona per assabentada.

7. Nou espai de col·laboració

S'explica el nou espai de col·laboració de la CT1, consistent en una plataforma web, de disseny simple i utilització senzilla, que facilita la compartició d'informació entre els membres de la Comissió i un major dinamisme.

La Comissió es dona per assabentada.

8. Creació d'un grup de treball sobre GeoBIM

L'AMB proposa la creació d'un grup de treball (GT) sobre GeoBIM, principalment per facilitar la compartició d'experiències al respecte.

 • Hi ha un Acord de Govern que regula l'àmbit GeoBIM, el qual s'explicarà en la propera reunió.
 • El DTES ja té un GT al respecte perquè és quelcom que s'està implantant.
 • L'ICGC està elaborant una proposta de revisió dels GTs, principalment en relació amb els seus objectius.
 • En base a l'anterior, i en el cas que es planteja (GeoBIM), es considera millor implementar un "Grup d'interès" o quelcom semblant (plataforma...) per, bàsicament, compartir experiències, ja que un GT com a tal requeriria fites i això implicaria un treball continu. L'Ajuntament de Barcelona ja té un grup d'aquest tipus, el qual s'avaluarà.