Sessió 37 de la CT1 (19.02.2020)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#36)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Revisió del PCC

 • L'ICGC cita la informació utilitzada per elaborar la proposta.
 • Es recorden els criteris a aplicar en la revisió del PCC i es fan els següents comentaris al respecte:
  • Sobre els identificadors semàntics, caldrà revisar l'aspecte idiomàtic. A priori es proposa el català però caldria contemplar-ne d'altres en funció de l'àmbit (INSPIRE...).
  • L'afirmació "El PCC inclou només aquella geoinformació generada en base a un mandat i/o que compta amb un programa d'execució" contempla no només la geoinformació requerida per la legislació aplicable sinó també la inclosa en els programes de treball de cada organisme.
  • En relació amb els nous conjunts de dades, es remarca la necessitat de dades per combatre l'emergència climàtica i els objectius de desenvolupament sostenible.
 • L'ICGC explica com accedir a les fitxes per poder revisar-les i com reportar esmenes.
 • Es comenten els principals canvis del catàleg de conjunts d'informació:
  • Referencial topogràfic: En eliminar el concepte escala, s'agrupen els 7 conjunts de geoinformació actuals en 2, un local i un altre territorial.
  • Sistemes de coordenades de referència: S'afegeixen les xarxes locals, que hauran d'estar inscrites a l'RCC.
  • Unitats administratives:
   • S'afegeixen nous conjunts relatius a domini hidràulic, viari i ferroviari.
   • S'hi desplacen les demarcacions administratives que estaven en el grup de zones subjectes a ordenació.
  • Adreces: S'indica l'ICGC com a entitat responsable, qui en farà el control de qualitat pertinent i una homogeneïtzació de les dades.
  • Xarxes de transport: En lloc de diferenciar tipus de xarxa, només es distingeix infraestructures viàries i mobilitat.
  • Hidrografia: Les masses d'aigua passen a zones subjectes a ordenació, degut a les tasques de reporting que tenen associades, si bé caldrà la validació per part de l'ACA.
  • Llocs protegits:
   • S'agrupen conjunts de geoinformació.
   • S'afegeixen reserves fluvials i zones de protecció de la qualitat acústica.
   • S'hi desplaça “espais d'interès geològic” que estava al grup d'hàbitats.
   • Es desplaça “catàleg de paisatge” a zones subjectes a ordenació.
  • Elevacions:
   • S'afegeix la línia de costa.
   • El fons marí s'adequa als recents acords del grup de treball de cartografia marina.
  • Coberta terrestre: S'indica l'ICGC com a entitat responsable.
  • Ortoimatges: S'afegeixen ortoimatges de satèl·lit i models 3D amb textures.
  • Geologia: En eliminar el concepte escala, s'agrupen els 7 conjunts de geoinformació actuals en 4.
  • Unitats estadístiques: S'afegeixen la quadricula estadística i àrees de poblament.
  • Edificis:
   • Es desplacen “masies” al grup d'usos del sòl (planejament).
   • Com els edificis s'obtenen del referencial topogràfic, aquest grup es podria deixar buit.
   • Altres elements que es poden considerar edificis, com ara ponts i torres elèctriques, seguirien la mateixa lògica (no cal que constin en un grup específic perquè s'obtenen del referencial topogràfic).
  • Usos del sòl:
   • S'afegeixen el MUC sintètic i el catàleg de classificació dels trams de platja.
   • S'hi desplaça “masies” que estava al grup d'edificis.
  • Instal·lacions observació medi ambient: Les xarxes i dades meteorològiques es desplacen al grup de condicions atmosfèriques.
  • Instal·lacions de producció industrial:
   • Com el registre d'activitats industrials va deixar de ser obligatori arran d'una Directiva europea, es pot donar de baixa per manca de rigor/actualització.
   • Cal avaluar si s'afegeix el cens d'activitats industrials dels municipis.
  • Instal·lacions agrícoles: Cal revisar tots els registres d'activitats.
  • Demografia: Cal revisar aquest grup. Es plantegen dues opcions: agrupar els 2 conjunts d'informació actuals en 1, o mantenir ambdós canviant les denominacions i les descripcions (indicadors i estadístiques de població i padró municipal d'habitants).
  • Zones subjectes a ordenació: Tots els conjunts d'informació que tenien com a referència la divisió municipal s'han desplaçat al grup d'unitats administratives.
  • Riscos:
   • S'afegeixen els riscos d'origen antròpic.
   • Cal revisar el mapa de protecció civil vs vulnerabilitat.
  • Condicions atmosfèriques i Aspectes geogràfics de caràcter meteorològic: S'intercanvien els conjunts de geoinformació.
  • Regions biogeogràfiques: Els mapes de vegetació es desplacen al grup de distribució d'espècies i, en conseqüència, aquest grup queda buit.
  • Distribució espècies: S'hi desplacen els mapes de vegetació i factors de canvi que actuen sobre la biodiversitat.
  • Recursos energètics i minerals: Cal contactar amb experts.
  • La resta de grups es mantenen sense canvis significatius.

3. Planificació

 • L'ICGC mantindrà reunions bilaterals per aclarir certs aspectes de la proposta.
 • Fins al 25.03.2020, els membres poden fer esmenes a les fitxes presentades, seguint les indicacions explicades.
 • El 01.04.2020 es farà la següent reunió de la CT1 per a acabar de tancar la proposta.
 • En base al nou catàleg, es redactarà la proposta d'articulat.
  • S'esmenta la necessitat de que l'articulat reculli l'obligatorietat d'utilitzar geoinformació oficial per part d'empreses privades, si més no, en la seva relació amb les administracions.
  • S'esmenta la necessitat de que l'articulat reculli l'aplicació de drets d'accés obert als conjunts de geoinformació del PCC, només amb les excepcions indicades en la Llei de transparència (seguretat, etc.).

4. Torn obert de paraules

 • El Director de l'ICGC informa de la jubilació del Xavier Berastegui i agraeix la seva participació en les comissions de la C4. En relació amb aquest fet, es nomena la Carme Puig (ICGC) com a nou membre de la CT1.
 • El DARP comenta la publicació d'una nova plataforma de preservació (e-Arxiu). L'explicarà en la propera reunió.