Sessió 39 de la CT1 (18.10.2021)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#38)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Revisió del PCC: estat de la tramitació

L’ICGC explica les últimes accions que s’han dut a terme sobre la tramitació de la revisió del PCC, tenint en compte que s’ha endarrerit pel canvi de govern en la Generalitat:

 • El Consell Rector de l’ICGC aprova la proposta
 • La C4 aprova l’informe favorable a la proposta del Consell Rector de l’ICGC
 • S’han obert 2 períodes d’informació pública (el 2n degut al canvi de govern en la Generalitat)
 • S’ha fet una consulta interdepartamental
 • El Consell tècnic ha donat el seu vist i plau per a que continuï la tramitació

L’ICGC resumeix les esmenes presentades en el 1r període d’informació pública:

 • Aj. de Sant Cugat del Vallès dona vist i plau i fa alguns suggeriments
 • Consell Comarcal del Garraf dona vist i plau
 • DG d’Agricultura i Ramaderia proposa modificacions menors a la descripció d’informació edafològica
 • DG de Comerç proposa identificar la DGU i el DTES com a responsables de les trames urbanes
 • DG Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi proposa que el CIG de Forests retorni a Zones subjectes a ordenació, canviar la denominació del CIG “Prevenció del perill d'incendi forestal” per “Prevenció d'Incendis forestals” i petites modificacions en la descripció per donar coherència amb el títol
 • DG de Pesca i Afers Marítims proposa:
  • Substituir el CIG “Pesca i afers marítims” per “Hàbitats d’interès pesquer”, “Protecció del Litoral”, “Pesca professional i aqüicultura”, “Afers marítims” i “Pesca marítima recreativa”
  • Incorporar el DACC i la DG de Pesca i Afers Marítims als apartats de departament i entitat responsable pels CIGs Hàbitats, Elevacions i Batimetria
 • DG Policia proposa incorporar inventaris de la xarxa de transports ja recollits en la proposta de revisió del PCC, delimitacions marines competencials ja recollides en el PCC si són competència de la Generalitat, àmbit d’actuació dels bombers ja recollits en el PCC, GRs i PRs, i estudis de sinistralitat d’allaus
 • Agència de Residus de Catalunya dona el seu vist i plau
 • DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic proposa canviar els títols “Mapa de protecció envers la contaminació lumínica”, “Mapes de capacitat acústica municipals” i petites modificacions en la descripció (incloure Zones acústiques de règim especial -ZARE- i Zones de soroll -ZS-)
 • ICGC proposa canviar “Zones de poblament” per “Unitats administratives”, canviar la denominació “Delimitació municipal i territorial” per “Divisions administratives” i l'identificador semàntic en el mateix sentit
 • DG Recerca proposa afegir els centres de recerca en diversos paràgrafs de l’Annex 6, i canviar “Plans de la Recerca” per “plans de recerca”
 • DG de Protecció Civil proposa canviar la descripció del CIG “Perills d’origen antròpic” i l’identificador semàntic del CIG “Vulnerabilitat” per vulnerabilitat-proteccio-civil 

L’ICGC resumeix les esmenes presentades en la consulta interdepartamental:

 • Agència Catalana de l'Aigua: 
  • Aqüífers protegits: modificada la descripció per tenir present que la legislació aplicable deixarà de ser vigent aviat. 
  • Xarxes d'abastament: modificar descripció per incloure Xarxa de subministrament en alta Ter-Llobregat i afegir-hi ATL també com a entitat responsable
  • Xarxes de sanejament: en la definició de xarxa de sanejament en alta s’ha de treure la referència als dipòsits de regulació d’aigües pluvials (competència municipal)
  • Afegir 2 nous CIGs: “Zones de protecció per abastament (pre-potables)” i “Zones protegides d’especial interès econòmic i zones recreatives”
  • Reserves naturals fluvials i Xarxes de control: canviar periodicitat d'actualització a 6 anys
  • Masses d'aigua: canviar referència legislativa i acotar el CIG a les conques internes de Catalunya
 • DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic: 
  • Zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric: canviar descripció sense detallar tipus de contaminants. 
  • Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori: donar de baixa aquest CIG per obsolescència
  • Afegir-hi 2 nous CIGs: “Mapes d’impacte de contaminació atmosfèrica local” i “Mapes de població exposada a nivells de concentració d’origen local”
 • DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural: modificar la descripció del CIG “Quadrícules UTM de distribució d'espècies” per fer-la més genèrica i actualitzar departaments responsables
 • DACC: actualitzar departaments responsables, modificar la denominació del CIG “Àrees de gestió cinegètica i pesca continental” i canviar l’identificador semàntic del CIG “Georeferenciació d'explotacions ramaderes i emergències de salut pública” per “ramaderia-residus”
 • Departament de Justícia: canviar la denominació del CIG “Partits judicials” per “Demarcacions judicials” i la descripció per fer-la coherent, i afegir-hi un nou CIG “Estructura jurisdiccional”. Amb aquest canvi s’entén que s’hi volen encabir altres tipus de demarcacions a més dels partits judicials (esdevindrien una subdivisió d’aquest CIG), els quals s’utilitzen en la DIBA amb finalitats electorals.
 • ICGC: posar a l’ICGC com a entitat responsable del CIG “Quadrícula UTM de distribució d'espècies”, i actualitzar entitats i departaments al nou organigrama de la Generalitat.

3. Seguiment de la Directiva INSPIRE

L’ICGC informa que ja havia publicat una sèrie de serveis de visualització (WMS) i metadades INSPIRE, però que darrerament ha abordat la publicació de dades conformes, serveis (WMS) amb continguts conformes i metadades segons els últims requisits d’INSPIRE.

L’ICGC resumeix les dificultats que presenten la documentació d’INSPIRE i les tecnologies existents.

L’ICGC llista els temes que ha publicat, amb els conjunts de dades i serveis corresponents:

 • Noms geogràfics: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova
 • Unitats administratives: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova
 • Adreces: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova
 • Llocs protegits: dades noves (3 conjunts), WMS actualitzats i descàrrega nova
 • Elevacions: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova
 • Coberta terrestre: dades noves (2 conjunts), WMS actualitzats i descàrrega nova
 • Ortoimatges: WMS actualitzat. INSPIRE encara no ha definit el servei de descàrrega
 • Unitats estadístiques: dades noves, WMS nou i descàrrega nova
 • Edificis: dades noves, WMS actualitzat i descàrrega nova
 • Usos del sòl: dades noves, WMS nou i descàrrega nova
 • Serveis d’utilitat pública: dades noves (6 conjunts), WMS nou i descàrrega nova
 • Instal·lacions de monitoratge del medi ambient: dades noves, WMS nou i descàrrega nova
 • Instal·lacions de producció i industrials: dades noves, WMS nou i descàrrega nova
 • Zones subjectes a ordenació: dades noves (3 conjunts), WMS actualitzat i descàrrega nova

L’ICGC indica que les poques inconformitats que mostra el validador INSPIRE són motivades per problemes en la mateixa eina (els quals s’han reportat), com ara l’acceptació del català com a llengua dels WMS.

 • En el cas dels serveis ATOM publicats, a priori no són conformes per problemes amb el requisit sobre l’OpenSearch, però l’ICGC no ha trobat cap exemple que sigui conforme.
 • La DIBA informa que també publica dades i serveis ATOM INSPIRE però l’ICGC comenta que va validar-los feia un temps i no eren conformes.

La DIBA fa palès que les dades d’adreces que ells publiquen i les que publica l’ICGC poden no ser coincidents. l’ICGC comenta que s’hi està treballant fa temps conjuntament amb la DIBA i l’AMB per garantir que tota la informació sigui coherent i que, de fet, només manca tancar el flux d’actualització (hi ha especificacions aprovades, etc.). S’estan convocant les reunions pertinents per a implementar un flux consolidat.

Les dades INSPIRE d’edificis que publica l’ICGC (a partir de cartografia topogràfica 1:1 000) no es contrasten amb el Cadastre perquè són conjunts diferents. D’altra banda, hi ha un problema històric de coherència entre la cartografia topogràfica i la cartografia cadastral, el qual suposa força inconvenients a la ciutadania i les administracions.

L’AMB publica un mapa d’usos del sòl de més detall que el MUC sintètic (aquest últim s’utilitza com a dades INSPIRE d’usos del sòl). L’AMB parlarà amb l’ICGC per veure si es pot integrar d’alguna manera.

4. Properes accions

S’acorda la creació d’un nou Grup de Treball sobre equipaments i delimitacions funcionals.

L’ICGC informa que està prevista una sessió conjunta dels següents Grups de Treball, tenint en compte els seus aspectes comuns: 

 • GT del Mapa de Cobertes del Sòl 
 • GT de Cartografia Marina 
 • GT del Mapa d’Hàbitats Terrestres

L’ICGC proposa que la CT1 tracti, en properes sessions, la coordinació per a la implementació del PCC i d’INSPIRE, i les accions de reporting de directives europees mediambientals.

L’AMB demana la creació d’un Grup de Treball amb representants del Cadastre per a resoldre, en la mida del possible, les incoherències entre la cartografia topogràfica 1:1 000 i la cartografia cadastral, si bé es considera més aviat un tema polític. L’ICGC farà les gestions per mirar d’aconseguir que algun representant del Cadastre participi dins d’aquest grup.

S’acorda celebrar la propera sessió al febrer del 2022.

5. Torn obert de paraules

El nou PCC es publicarà al DOGC i la seva revisió està prevista al cap de 8 anys.

L'AMB informa que està fent formació interna relacionada amb l'ús de cartografia oficial, accions relacionades i implicacions. L'ICGC també té prevista difusió del PCC i cartografia oficial en el marc de la C4.

Tenint en compte l’esforç que suposa la generació de dades i serveis INSPIRE, sobre el seu ús només es coneix un informe encarregat pel CNIG però des del punt de vista de return of investment. En qualsevol cas, si bé es considera positiu el propòsit de la Directiva, així com la seva aplicació en països on la geoinformació era inexistent o no era pública, la seva implementació sembla poc útil més enllà d’alguns projectes transfronterers i de certes accions de reporting mediambiental, principalment pels formats de sortida. 

 • El GML, més enllà de ser el format requerit per INSPIRE, s’utilitza com a format d’intercanvi de certes dades (Cadastre...) però presenta limitacions en SIG.