Sessió 4 del GT Mapa d'Hàbitats Terrestres (16.12.2020)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Proposta d’atributs (DGPAMN, DIBA, UB)

LA UB presenta una proposta revisada d’atributs, en base a la proposta inicial i els comentaris de la reunió anterior. Resumint:

  • Els elements tindran tots els atributs que es considerin oportuns, en lloc d’utilitzar taules relacionades.
  • La capa de punts només inclourà elements referenciats amb precisió i, en conseqüència, no serà necessari un atribut que concreti la precisió.
  • S’afegeixen alguns atributs, com ara l’espècie dominant, l’enunciat de la llegenda en castellà i anglès, la LPEHT i dades del Manual dels hàbitats.
  • La UB llista els atributs a considerar en la capa de polígons, i també en la capa de punts.
  • Les espècies dominants, com poden ser fins a 3, es proposa que s’indiquin en 3 atributs diferenciats en lloc de fer-ho en un de sol i, a més, ordenats segons un criteri determinat.
  • Caldrà avaluar el tesaurus a utilitzar per a les espècies, tenint en compte les diverses llistes existents.
  • Ara caldrà detallar cadascun dels atributs: descripció concreta, tipus de valors poden prendre, etc. A aquest efecte, l’ICGC facilitarà un model de document d’especificacions.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

3. Definició de períodes d’actualització i resolucions per zones d’interès

En general es proposa que sigui d’un màxim de 12 anys (revisable). No es contemplen actualitzacions parcials específiques dels hàbitats perquè això complicaria l’elaboració dels informes sexennals. D’altra banda, caldria avaluar la possibilitat d’actualitzar la cartografia (en general) amb més freqüència a partir d’informació sobre incendis forestals o altres dades, fet que lliga amb el següent punt de l’ordre del dia (sinèrgies amb altres bases cartogràfiques).

La possibilitat d’indicar resolucions diferents per zones d’interès estarà en funció de la descripció que es faci dels atributs, i també de l’evolució de la línia de costa i dels àmbits de muntanya.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

4. Sinergies amb altres bases cartogràfiques (MCSC)

Es tractarà en la següent reunió.

5. Torn obert de paraules

Seria molt adient fer coincidir la línia de costa de la cartografia d’hàbitats marins amb la d’hàbitats terrestres. 

Es comenta la possibilitat d’utilitzar el nou sistema lidar adquirit per l’ICGC, si més no, per a l’actualització d’aquesta cartografia, ja que encara se n’està avaluant el rendiment. 

Es proposa fer la propera reunió el 24 de febrer de 2021, també de 10:00 a 12:00 h.