Sessió 8 del GT RCC (15.11.2012)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 7)

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Proposta de Conveni de Col·laboració per a la delegació, per part del DTES en els ajuntaments, de l’oficialització de l’actualització contínua de la cartografia topogràfica.

S’aprova la proposta de text del Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de ... per a la delegació en l’Ajuntament de l’oficialització de l’actualització contínua de la cartografia topogràfica a escala... que aquest genera i s’acorda portar-lo a aprovació de la CT2 en la reunió de 21 de novembre de 2012.