Sessió 12 del GT Xarxa de Camins (27.10.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#11)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#11).

2. Aprovació de la versió definitiva de les especificacions tècniques

En quant a la propietat Classificació, s’acorda:

  • Prescindir del valor “lateral” i classificar els elements com “connexió” o “agroforestalBasic”, segons els cas;
  • Integrar els valors “lúdic” i “noRodat” i anomenar-lo “noRodat;
  • No hi ha acord per a incloure la categoria “accés a indret d’interès turístic”;
  • L'ICGC esmenarà les definicions de les diferents tipologies en base als avenços assolits en la reunió d’avui i les farà arribar als membres del GT;

S’acorda intentar resoldre les qüestions pendents (compatibilitat amb l’SVI, titularitat dels camins, fórmules de càlcul per als sobreamples, giradors i requisits de qualitat) per correu electrònic i que no calgui realitzar cap altra reunió.