Sessió 5 del GT Xarxa de Camins (30.09.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1.    S’aprova, afegint-hi els comentaris de la representant de la Diputació de Barcelona en el Grup de Treball (GT) de la base de carrers, l’acta de la sessió anterior.

2.    S’acorda obrir a l’àrea privada del GT, a la web de la C4, una carpeta anomenada “Documentació de treball” on es desaran els documents emprats en aquesta reunió, així com els que el GT generi en un futur; pel que fa a la llista del material de referència aportat es demana als membres que la completin, complimentant les columnes “Síntesi” i “Ús”.

3.    Pel que fa al Catàleg (llista d’objectes, característiques i valors) el GT acorda:

a.    S’acorda que l’atribut “Titularitat” admetrà els següents valors, tots ells susceptibles d’incorporar una descripció:

 • Privada
 • Municipal
 • Diputació
 • Generalitat
 • Estat
 • Desconeguda

b.    S’acorda que l’atribut “Ús” admetrà els següents valors:

 • Públic o lliure (pendent de decisió)
 • Restringit
 • Particular
 • Desconegut

c.    S’acorda parlar de “Tipus de capa de rodolament” i s’acorda que admetrà els següents valors:

 • Terra / terra natural
 • Estabilitzat
 • Tot-ú
 • Paviment bituminós (reg asfàltic, aglomerat en fred, aglomerat en calent)
 • Formigó o paviment rígid
 • No determinat

d.    S’acorda prescindir de l’atribut “capacitat portant”.

e.    S’acorda reflexionar més a fons sobre la definició de camí i la classificació de l’atribut “Tipologia”.