Sessió 9 del GT Xarxa de Camins (28.10.2015)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#23 i #8)

S’aprova l’acta de la sessió anterior (#23 i #8), prèvia incorporació de 6 de les 8 esmenes plantejades relatives al tractament dels solapaments entre les diferents xarxes mitjançant un protocol d’integració, els nodes com a facilitadors de les cerques i la navegació, l’ordre (origen i destí) dels arcs en els girs, la completesa de la llista de vehicles, la inclusió de les adreces com a classe externa d’ús discrecional en el model i la càrrega o consulta de dades a través d’altres sistemes de referència lineals que no treballin per coordenades. Les altres 2 esmenes, que fan referència als avantatges/inconvenients de treballar per eix/arc i a la proposta per a elaborar l’inventari de camins, no s’incorporen a l’acta; la primera serà debatuda en aquesta reunió i la segona es considera innecessària, doncs ja s’ha treballat en la definició del catàleg de la xarxa de camins.

2. Model comú de xarxa. Presentació de la nova versió i discussió

S’acorda preguntar si la classificació de la subxarxa de carreteres que es va proposar és completa.

S’acorda parlar de carrers en sòl urbà (consolidat o no), de camins en sòl no urbanitzable i en el sòl urbanitzable no delimitat i en sòl urbanitzable delimitat es parlarà de carrer o camí segons el criteri de cada ajuntament.

S’acorda que en la propera reunió es reuniran els dos GT per separat.

3. Altres

Es fa un breu resum del document “Els inventaris municipals de camins: Decàleg per a l’elaboració”, que recentment ha publicat l’IDAPA i que ja s’ha fet arribar als membres dels dos GT. El document s’ha presentat en un seminari i adreçat als tècnics dels ajuntaments de l’Alt Pirineu, estructurat en dues sessions, en les que s’han abordat les qüestions jurídiques i els aspectes metodològics. Un dels objectius és determinar la titularitat dels camins i, de retruc, identificar els que són públics. L’inventari estarà enllestit en 1 any.

Es pregunta si es pretén establir una categorització morfològica o funcional que sigui extrapolable a tot Catalunya. Es respon que no tenen competències per a fer-ho. S’afegeix que la diversitat de la realitat territorial de Catalunya fa molt difícil establir categories funcionals perquè molts dels camins són plurifuncionals. Es demana que s’aporti tota la informació que es consideri que pot ser útil al GT de la xarxa de camins.