Distribució de la població - demografia

Distribució geogràfica de la població referida a una quadrícula, regió, unitat administrativa o altre tipus d’unitat analítica, incloent-hi les característiques de la població i els seus nivells d’activitat.