Localització i característiques de la xarxa de sanejament. Inclou:

 • El sistema públic de sanejament en alta: conjunt de béns de domini públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats.
 • El sistema públic de sanejament en baixa: conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal, els dipòsits de regulació pluvials i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi.
 • Cens d'abocaments.

Detalls PCC

 • Identificador semàntic: xarxa-sanejament
 • Grup: III-6
 • Administracions responsables: Generalitat de Catalunya + Administració Local de Catalunya
 • Departament responsable: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 • Entitats responsables:
  • Agència Catalana de l'Aigua
  • Ens locals
 • Accés: No públic
 • Periodicitat d'actualització: 3 anys