Sessió 9 del GT Base de Carrers (19.06.2012)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. En el Document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces s’introdueixen els següents canvis:a. Afegir una petita introducció amb la definició dels conceptes, prèvia a la relació de les entitats del model de dades;b. Hi constarà el codi INE de municipi de 6 dígits, separat en dos camps: un amb els 5 dígits identificadors i un altre amb el dígit de control;c. L'estructura que es defineix és fixa, però hi ha camps que no és obligatori complimentar; hi ha camps que un cop complimentats poden contenir el valor buit (no valor);d. El format de les dates serà “aaaammdd”;e. En l'entitat “Via” es decideix separar el contingut de l'atribut “idVia”, definit com "Identificador únic i mantingut de la via, dins l'àmbit de Catalunya. Estarà format per la concatenació del codi INE del municipi i el codi de via únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades.", en dos atributs: “CodiMuni “, definit com a "Codi INE del municipi", i “IdVia”, definit com a "Codi de via únic i mantingut per l'ajuntament o organisme que lliura les dades.";f. Com el camp “IdVia” és clau externa a les entitats “ViaUnitatP”, “Rel_Via_CodiEx”, “VariantsVia”, “TramVia” i “AdrecaVia”, en totes elles s'aplica la mateixa separació en dos camps;g. De l'atribut “IdVia” s'elimina el comentari "Si l'entitat viària canvia de nom al llarg del temps el seu identificador s'ha de mantenir" i s'afegeix "La longitud del valor que omplim pot ser variable.";h. En l'entitat “TramVia” es corregeix el fet de què els atributs “IdTram”, “CodiMuni” i “IdVia” no poden contenir el valor buit;i. En l'entitat “AdrecaVia” es corregeix el fet de què mancava afegir l'atribut “IdTram” com opcional;j. De la taula de “Tipus de Via” es treu el registre ST (sense tipus) i s’admet la possibilitat de què hi hagi buits;k. Tots els noms seran en Majúscula-minúscula i amb accents;