Sessió 3 del GT Xarxa de Camins (27.02.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1.    S’aprova el document resum de casos d’ús presentat, amb la introducció de l’esmena de “Camins que comuniquen punts definits del territori”.

2.    S’acorda que la definició de “Camí” sobre la que iniciarà els seus treballs el Grup de Treball és la de “Vial de terra o pavimentat de titularitat pública o privada apte per al desplaçament de persones i/o vehicles (fora del nucli urbà i no inclòs en el catàleg de carreteres)”, tot i que resta pendent de refinar-la, si escau.

3.    L’ICGC generarà un full excel amb la relació de la documentació publicada pels membres del Grup de Treball a l’àrea privada de la web, amb una somera explicació de la documentació existent. A partir d’ara, qui aporti nova informació caldrà que informi per mail i l’ICGC anirà actualitzant l’excel.

4.    Pel que fa al calendari de la planificació dels treballs aprovat en la sessió anterior s’acorda que l’inici de l’elaboració del “Catàleg de llistes d’objectes, característiques i valors possibles” es posposa a principis de maig; per tant, l’acabament dels treballs, previst per al juliol, es posposa a l’octubre.