Sessió 6 del GT Xarxa de Camins (03.12.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

Pel que fa al Catàleg i, en concret, pel que respecta als atributs relatius a la classificació i caracterització, el GT acorda:

1.    Afegir la descripció de l’entitat que ostenta la titularitat d’un tram de camí;

2.    Mantenir el valor “Diputació” com a possible titular d’un camí, malgrat és possible que no s’utilitzi mai, atès que les diputacions no tenen cap camí en titularitat, però el que hi ha són camins municipals que passaran a formar part de la xarxa de carreteres de les diputacions;

3.    La definició de “titularitat privada” queda així: pertanyent a un particular o a un ens privat;

4.    El camp que informa sobre qui ostenta la titularitat d’un tram serà una llista tancada, que cal establir;

5.    Del camp “Condició” només queda la possibilitat “Operatiu” i, per tant, s’elimina el camp “en construcció” i “projecte”;

6.    Afegir “l’entitat responsable del manteniment” i eliminar si el tram està mantingut; com a llista d’entitats possibles s’utilitzarà la mateixa que en el camp “titularitat;

7.    Pel que fa al camp “Ús”, la classificació serà: “Ús públic”, “Ús restringit”, “Ús privatiu” i “No classificat”;

8.    El camp “Restriccions” queda només com una descripció del tipus de restricció (text lliure);

9.    S’elimina el camp “Circulació específica”;

10.    Pel que fa al “Tipus de capa rodolament”, s’acorda que un dels conceptes serà “terreny natural” en lloc de “sense tractament”, i s’elimina el tipus “mixt”;

11.    El camp “estat del ferm” es defineix com a “estat del ferm del vial per a la circulació i i usos previstos” i inclourà la classificació de carreteres (3 valors); es traurà tota indicació al tipus de vehicle;

12.    Pel que fa a la “Classificació operativa per a emergències”, i en el cas terciari, l’amplada mínima serà de 3 metres;

13.    Pel que fa a “afectacions” se suprimeixen els següents camps: “terraplè inestable”, “desmunt inestable”, “trencaaigües”, “xaragall”, “esllavissada” i “irregularitats”, i s’acorda afegir els “passos canadencs”;