Àrees determinades per registres cadastrals o equivalents.