Sessió 15 de la C4 (11.12.2012)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

1. Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#14)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les especificacions tècniques del Mapa Municipal de Catalunya v1.0.

3. Informe anyal sobre la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya

S’informa a la Comissió de la previsió, fins al proper 31 de desembre, d’inscripcions realitzades enguany en el Registre: es preveu que s’hauran practicat un total de 14.808 altes, aproximadament, de les que 164 són noves i la resta actualitzacions de metadades ja inscrites amb anterioritat. El total de metadades donades d’alta serà de 26.300, aproximadament.

Pel que fa al programa MUC, enguany s’han inscrit un total de 306 cartografies urbanes, de les que 150 ho han estat per primera vegada, amb la qual cosa ja són 932 (98,4% del total) els municipis de Catalunya que ja disposen de cartografia MUC oficialitzada.

4. Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament

S’informa a la Comissió que, dels 113 CIGs que composen el catàleg del PCC, s’ha confirmat l’estat de les especificacions tècniques de 70 (62%) dels mateixos, de les que 14 (12%) han estat aprovades per la C4; d’aquests 14 CIGs, 11 (10%) ja han estat inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats al catàleg de la IDEC i posats en distribució.

Durant 2012 s’ha treballat en la normalització de 24 CIG’s responsabilitat de diferents departaments i entitats.

5. Informe de les Comissions Tècniques CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:GMES

S’informa a la Comissió sobre les fites més rellevants assolides enguany per les 3 comissions tècniques a ella adscrites: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG-ALC i CT3:GMES.

6. Informe activitats CODIIGE: difusió a la C4

S’informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades pel Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica en España (CODIIGE) i pels seus grups de treball, en els que participen diferents representants d’organismes catalans.

7. Canvi de sistema de referència a ETRS89: estat de la implementació

S’informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades per l’ICC amb l’objectiu de donar suport, tècnic i logístic, als ajuntaments, diputacions i organismes de la Generalitat pel que fa al canvi de sistema de referència d’ED50 a ETRS89.

Es presenta a la Comissió el document recordatori del calendari de transformació que asseguri que a data 1 de gener de 2015 tota la informació geogràfica estigui transformada i la necessitat que els productors de geoinformació oficial utilitzin el nou sistema de referència per a la georeferenciació de la seva informació.

La Comissió acorda donar difusió als productors de geoinformació oficial i al públic en general d’aquest document recordatori.

8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:GMES

S’informa a la Comissió sobre la planificació per a l’any vinent dels seus treballs i el de les Comissions Tècniques a ella adscrites.