Sessió 17 de la C4 (12.12.2013)

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#16)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Aprovació de noves normes i estàndards: presentació a càrrec dels responsables dels CIGs

La Comissió aprova les especificacions tècniques de producte següents:

•    Cartografia topogràfica 2D i 3D a escala 1:500 (CT-5C) v2.0;

•    Cartografia de les àrees de gestió cinegètica 2D a escala 1:50.000 v1.0;

•    Cartografia dels arbres monumentals 2D v1.0;

•    Cartografia de les cases forestals 2D a escala 1:5.000 v1.0;

•    Sistema d’Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC) a escala 1:5.000 v1.0;

•    Cartografia de les superfícies afectades per incendis forestals v1.0;

3.    Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament i actualització del catàleg del PCC

S’informa a la Comissió que, a desembre de 2013, s’ha confirmat l’estat de les especificacions tècniques de 71 (62,8%) CIGs del PCC i ens trobem pendents de confirmació de l’estat de 19 (16,8%) més.

Durant 2013 s’han centrat esforços en l’aprovació d’especificacions per part de la Comissió: en la sessió anterior se’n van aprovar 2 i en la d’avui 6 més, que totalitzen 23 (20%) CIGs normalitzats. Caldrà aprovar les especificacions de format abans de procedir a la seva inscripció en el Registre. A desembre de 2013 són 11 (10%) els CIGs inscrits en el Registre, amb metadades catalogades a la IDEC i en distribució mitjançant geoserveis.

La Comissió aprova dur a terme els canvis proposats en l’annex 2 v3.7 del PCC relatius al títol i la descripció del CIG 10501 “Base de dades municipal d’adreces de Catalunya” i a la denominació de les entitats responsables i departaments, adaptant-la a l’actual estructura de la Generalitat.

4.    INSPIRE: Road Map 2010 – 2020 i Monitoring: comparació de resultats amb altres països

S’informa a la Comissió que el desplegament normatiu de la directiva INSPIRE ha finalitzat; només manca publicar les especificacions tècniques dels temes dels annexs II i III, que ja han estat aprovades.

A desembre de 2013 incomplim amb els serveis de xarxa, que havien de ser operatius i conformes a la regulació a finals de 2012, i amb les metadades, que haurien d’estar disponibles per als temes de l’annex III a finals de 2013.

L’objectiu és que durant 2014 els 113 CIGs que conformen el catàleg del PCC tinguin les seves metadades actualitzades, conformes a INSPIRE i catalogades a la IDEC.

Es presenta a la Comissió un informe comparatiu dels valors obtinguts a Catalunya per als indicadors generals i específics en el Monitoring 2012 amb els obtinguts a Espanya (incloses les dades de Catalunya), Alemanya, França, els Països Baixos i el Regne Unit.

5.    Informes CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:COPERNICUS

S’informa a la Comissió sobre les fites més rellevants assolides enguany per les 3 comissions tècniques a ella adscrites: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG-ALC i CT3:COPERNICUS.

6.    Informes activitats CSG i Comissions: difusió a la C4

S’informa a la Comissió que l’informe CORA planteja, entre moltes altres mesures, la desaparició de l’ICC, per tractar-se d’un organisme autonòmic que duplica una estructura d’estat. INSPIRE consagra els principis d’interoperabilitat i de subsidiarietat, concepte jurídic que significa que qui està més a prop del fenomen és qui l’ha de caracteritzar. En aquest sentit l’ICC considera que la seva existència està absolutament justificada i legitimada.

S’informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades pel Consejo Superior Geográfico, la Comisión Especializada de Normas Geográficas, els grups de treball de la Base Topográfica Armonizada i la Base Topográfica Urbana, i la Comisión Especializada de Nombres Geográficos.

7.    Canvi de sistema de referència a ETRS89: estat de la implementació

S’informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades amb l’objectiu de donar suport, tècnic i logístic, als ajuntaments, diputacions i organismes de la Generalitat pel que fa al canvi de sistema de referència d’ED50 a ETRS89.

S’informa a la Comissió que, dins del conjunt de guies per a la transformació de dades al nou sistema de referència, recentment s’han publicat les corresponents als programaris GeoServer – GeoTools i Quantum GIS, així com la corresponent per a la seva implementació en JavaScript.

8.    Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:COPERNICUS

S’informa a la Comissió sobre la planificació dels seus treballs i el de les Comissions Tècniques a ella adscrites per a l’any vinent.