Sessió 22 de la C4 (21.09.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 21)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les especificacions de producte i format de: Mapa urbanístic de Catalunya sintètic v1.2, revisió 02/2016

i les especificacions de producte de:

 • Ortofoto de Catalunya 1:5.000 (OF-5M) v6.1
 • Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 (OI-5M) v2.1
 • Procediment per a establir coordenades oficials en l'SPGIC v8.0
 • Model d’Elevacions del Terreny de Catalunya 2x2 m (MET-2) v1.0
 • Ortoimatge Sentinel-2 de Catalunya amb mida de píxel al terra de 10 m (sen2) v1.0
 • Base de dades Geològiques de Catalunya 1:250.000 (BDGC250M) v1.0
 • Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) v1.0

3. Geoinformació oficial a Catalunya

Conclusions de l’anàlisi realitzada:

Dades:

 • Percentatge important d’entitats no han informat.
 • De 29 CIGs no s’ha rebut informació.
 • Desplegament lent del PCC
 • Baixa conformitat amb INSPIRE

Metadades i Serveis: durant el 2015 les entitats responsables dels CIGs no han passat informació a la IDEC:

 • Percentatge important de CIGs i serveis no catalogats a la IDEC.
 • Una part de les metadades dels CIGs i serveis catalogats a la IDEC no està actualitzada (serveis catalogats a la IDEC no informats per les entitats responsables, metadades corresponents a versions anteriors de dades i serveis).
 • Una part important del serveis no disposen de comptador d’accessos (no s’ha reportat o bé els accessos reportats són una estimació).

Especificacions tècniques: si bé el CIGs amb alguna documentació tècnica associada són bastants, els que tenen especificacions oficial són pocs.

RCC: pocs CIGs inscrits a l’RCC per manca d’especificacions tècniques oficials.

Monitoring PCC-INSPIRE:

 • Un nombre important de CIGS (30 aprox.) informats per les entitats responsables no s’han pogut informar a INSPIRE per no tenir metadades catalogades a la IDEC.
 • Dades no coherents.

Pla d’acció (any 2016)

 • Millores en la IDEC: migració del catàleg, nou editor de metadades (més usable, amagant la complexitat, però mantenint el mateix perfil, atès que s’han de complir amb les normes ISO), nous criteris per a la generació de metadades, actualització de la informació continguda al catàleg, definició d’un protocol per al manteniment del catàleg (contacte amb tots els organismes per poder actualitzar-lo; s’establirà el protocol en el marc del GT Inspire per fer una actualització ràpida i que es pugui mantenir en el futur) i control de qualitat de metadades i de serveis.
 • Manteniment del suport tècnic per a la redacció d’especificacions tècniques, elaboració de guies tècniques i realització de sessions formatives.
 • Elaboració automàtica d’informesd’estat de la geoinformació a Catalunya (C4 i INSPIRE) a partir de la informació recollida a la IDEC i a l’RCC: unificació dels informes i simplificació del procés de generació.
 • Seguiment de l’estat de la geoinformació a Catalunya 2016: se suprimirà el formulari, la informació s’extraurà de la IDEC que reportarà a la C4 d’allò que necessiti, per poder informar a Madrid i a Europa.

Es presenta la següent proposta d’acord: Amb l’objectiu de potenciar la difusió, l’accés i l’ús dels conjunts d’informació del Pla Cartogràfic de Catalunya i garantir que tant les dades com els serveis s’adapten a les normes aprovades per aquesta Comissió, es farà servir la plataforma Instamaps com a plataforma oficial per a la publicació i difusió del PCC, sense perjudici de les accions que les entitats responsables de cada conjunt d’informació puguin fer en aquest sentit.

4. INSPIRE

S’informa del resultat de la Reunió representants DG ENV, IGN, CNIG i MAGRAMA 12/04/2016 i de la Reunió CODIIGE 4/05/2016 i es comenta que s’està a l’espera de conèixer quines han de ser les aportacions de Catalunya als Conjunts de Dades Especials Bàsic del CODIIGE

S’informa als assistents sobre la Conferència Inspire 2016 que se celebrarà entre el 26 i el 30 de setembre, a Barcelona i de la qual l’ICGC n’és l’organitzador local, assumint-ne el gruix de l’organització.

 • Assistència està prevista: > 1.000 participants (a la data d’aquesta sessió hi ha 1.050 inscrits).
 • Es realitzaran, a més de la sessió d’obertura i cloenda, tres sessions plenàries.
 • S’hi presentaran un total de 235 presentacions paral·leles i 68 pòsters
 • S’han organitzat un total de 45 tallers.
 • La presència d’organismes de Catalunya en aquestes sessions seran les següents:

           Participació en una sessió plenària

           Participació directa en 18 sessions paral·leles

           Presentació de 7 pòsters

           Organització de 2 tallers

5. Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC): informe anyal 2015

 • Accessos Geoportal:

           Geoportal: 49.077 (decreixement del 13% respecte 2014)

           Catàleg: 6.397 (decreixement del 41% respecte 2014)

           Visualitzador (creixement del 9% respecte 2014)

 • Contingut del Catàleg:

           Conjunt de dades: 129.558 MD (14% més que l’any 2014)

           Serveis: 473 (decreixement 1% respecte l’any anterior)

 • Descàrregues del MD

           172 descàrregues (decreixement del 25% respecte 2014)

 • ID Sectorials i Temàtiques

           IDEC LOCAL. Accessos portal: 3.584 (-4% respecte 2014)

           IDEC LOCAL. Accessos Catàleg: 438 (-13% respecte 2014)

           IDEC LITORAL. Accessos portal: 112 (-39% respecte 2014)

           IDEC LITORAL. Accessos Catàleg: 65 (-23% respecte 2014)

6. Registre Cartogràfic de Catalunya: informe anyal 2015

 • El nombre d’inscripcions durant l’any 2015 ha estat de 19.476 (5.169 noves altes i la resta van estar actualitzacions).
 • El nombre d’inscripcions oficials en l’RCC a 31/12/2015 era de 32.403.
 • Mapa urbà de Catalunya: a 31/12/2015, d’un total de 947 municipis, n’hi havia 945 d’inscrits i els altres 2 en fase d’inscripció; la previsió és que durant aquest 2016, o inicis de 2017, s’inscriurà la cartografia d’aquests 2 municipis, disposant així de cartografia urbana oficial de tots els municipis de Catalunya.

7. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4: documentació

CT1:PCC-INSPIRE (1 sessió)

 • Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques de la xarxa de camins de Catalunya (2 sessions)

           Finalitzant la redacció de les especificacions tècniques

 • Grup de Treball per a la coordinació amb els GTT CODIIGE (1 sessió)

           Coordinació en el monitoring 2015

           Informe del Pla d’Acció del CODIIGE

           Identificació dels CIGs bàsics de Catalunya per a INSPIRE

 • Grup de Treball per a la preservació de la informació geogràfica digital (1 sessió)

           Anàlisi de la preservació de la BT5M

 • Grup de Treball per a l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (2 sessions)

           Elaboració del document v1 de les especificacions tècniques i aprovació

 • Grup de Treball INSPIRE (3 sessions)

           Elaborant-se Guies tècniques de metadades (conjunts de dades i serveis)

           Esborrany Guia tècnica de geoserveis de visualització INSPIRE

CT2:IG ALC (1 sessió)

Estat de la redacció especificacions dels diferents GT (1:500, 1:1.000, SVI i aprovació del plec de Xarxes Locals)

Estat inscripció RCC cartografia urbana

Estat del desplegament del PCC i la Directiva Inspire. Accions fins a 31/12/16

 • Grup de Treball per a la redacció d’especificacions tècniques (1 sessió)

           Xarxes Locals: tancament del document d’especificacions

           Carto. 1:500: a punt de tancar especificacions format DGN8

           Carto 1:1.000: treballant en la compatibilitat de la futura v3 amb el sistema BIM (Building Information Modeling)

 • Grup de Treball del Registre Cartogràfic de Catalunya (1 sessió)

           Estat inscripció RCC cartografia urbana i conveni delegació oficialització actualitzacions

           Procediment oficialització actualitzacions informació cartografia temàtica

 • Grup de Treball de la Base de Carrers (1 sessió). Especificacions de l’SVI

           S’està treballant en completar el model de dades i el catàleg d’objectes geogràfics

           Plantejament de mancances detectades en l’ús de la BDMAC

CT3: COPERNICUS (1 sessió)

           Estat del programa Sentinel 1 i 2

           Serveis generats per l’ICGC a partir imatges del Sentinel 2A (visualització, descàrrega, comparació i exemples de possibles casos d’ús)

 • Grup de Treball COPCAT (1 sessió)

           Taller pràctic d’utilització dels diferents serveis Sentinel 2 de l’ICGC

CT4:GG (0 sessions)

 • Grup de Treball d’Edafologia (1 sessió):

           Constitució del GT

           Estat del Mapa de Sòls 1:250.000 de Catalunya, producte derivat de l’explotació de la informació de la GeoBase de Dades dels Sòls de Catalunya

           INFOCAS, espai de col·laboració a nivell de l’estat espanyol en l’àmbit dels mapes de sòls.

8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques (CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC, CT:COPERNICUS i CT4:GG)

S’informa a la Comissió sobre la planificació dels treballs d’aquesta Comissió, una reunió prevista abans d’acabar l’any, i el de les Comissions Tècniques adscrites per a la resta de l’any 2016.