Sessió 26 de la C4 (11.12.2018)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 25)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova i dóna oficialitat a les següents versions d'especificacions tècniques:

 • Ortofoto de Catalunya 25 cm v4;
 • Ortofoto de Catalunya 50 cm v7;
 • Ortofoto de Catalunya 250 cm v7;
 • Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2016;
 • Xarxa Natura 2000 v1;

3. Geoinformació oficial a Catalunya:

Revisió del PCC:

L'ICGC informa que l'objectiu és presentar el juliol de 2019 la proposta de revisió del PCC. Actualment s'està treballant en la recopilación d'informació per a dur a terme l'anàlisi de la cartografía oficial disponible i el seu nivell de qualitat i actualizació. Aquesta anàlisi i el termini previst per al seu acabament són:

a. Informació resultant de la consulta pública al catàleg......................................

31.01.2019

b. Estudi de la informació publicada pels diferents organismes/entitats...................

31.05.2019

c. Anàlisi de la realitat no escrita.......................................................................

31.05.2019

En aquest punt es sol·licita dels assistents la seva col·laboració en fer arribar idees, suggeriments i propostes de millora per al PCC, i tenir-los en compte en la nova redacció. Així doncs:

 • La DIBA exposa que caldrien línies de suport als ajuntaments per a disposar de mapificació dels serveis soterrats i la publicació de geoinformació no només a partir de geoserveis, com es fa generalment, sinó a partir d'altres solucions (APPs, entre d'altres).
 • L'ICGC informa que està iniciant el projecte pilot de les Guies Municipals Bàsiques de Geologia amb l'objectiu de posar en coneixement i circulació tota la informació existent. Es cobriran els 947 municipis de Catalunya per a ús dels corresponents tècnics municipals i comarcals, entre d'altres.
 • Des del DARP es proposa que la revisió del PCC inclogui que, al llarg de la seva vigència, es facin presentacions (publicitat) als consells tècnics dels departaments tot explicant, de manera fàcil i entenedora, els diferents mecanismes d’accés a la informació (IDEs).
 • Des de l’ICGC s’apunta que en el nou PCC s’hauria d’introduir un afegit que obligui a les empreses de serveis i altres de privades que s’utilitzi cartografia oficial en els seus treballs per a l’Administració.

La Comissió es dóna per assabentada de la informació sobre l’estat de la revisió del PCC i acorda explorar la possibilitat d’incloure en el nou PCC la necessitat d’obligar a les empreses privades l’ús de cartografia oficial en el seus treballs per a l’Administració.

Seguiment de la Directiva INSPIRE:

L'ICGC presenta els resultats sobre l’estat de la implementació a nivell europeu (el 95% dels CIGs pertanyen a 5 països, el 17% dels conjunts d’informació geogràfica (CIGs) i el 56% dels serveis són conformes, i el 91% dels CIGs i dels serveis tenen metadades (MD) conformes. El 57% dels serveis són de descàrrega i el 40% ho són de visualització). També s’informa dels objectius de la Directiva per als anys 2017-2020 i les conclusions a les quals es va arribar a la darrera Conferència INSPIRE. Pel que fa a Catalunya l’estat és el següent:

 • INSPIRE Annex I: 1 CDEs / 2 Serveis (1 WMS + 1WFS) - Tema: Unitats Administratives
 • INSPIRE Annex II: 2 CDEs / 2 Serveis (2 WMS) - Temes: Elevacions i Ortofoto
 • INSPIRE Annex III: 5 CDEs / 5 Serveis (5 WMS) - Temes: Edificis, Usos del Sòl i Serveis d’Utilitat Pública

La Comissió es dóna per assabentada de la informació presentada sobre el seguiment de la Directiva INSPIRE.

4. Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC): Informe anual 2017

La Comissió es dóna per informada de les activitats de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya al llarg de 2017.

5. Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC): Informe anual 2017

La Comissió es dóna per informada de les activitats del Registre Cartogràfic de Catalunya al llarg de 2017.

6. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4

La Comissió es dóna per informada de les activitats de les comissions tècniques i dels grups de treball al llarg de 2018.

7. Planificació dels treballs de la Comissió i de les Comissions Tècniques (CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC, CT3:COPERNICUS i CT4:GG)

La Comissió es dóna per informada de la planificació dels treballs de la Comissió i de les seves comissions tècniques per al 2019.