Sessió 29 de la C4 (16.07.2020)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#28)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de normes i estàndards

La Comissió aprova i dona oficialitat a les següents versions d'especificacions tècniques:

 • Mapa dels terrenys de pendent > 20% v1.0 (revisió)
 • Espais naturals de protecció especial v1.0
 • Pla d'espais d'interès natural v1.0
 • Espais de la xarxa Natura 2000 v1.0
 • Model d'elevacions de la franja litoral v1.0
 • Batimetria v1.0
 • Tipus de fons marí v1.0
 • Hàbitats marins v1.0

3. Aprovació de la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya

S’informa que el Consell Rector de l’ICGC ha aprovat la proposta de revisió del PCC i que, segons el marc jurídic vigent, també és necessita l’emissió d’un informe per part de la C4, motiu pel qual es presenta en aquesta sessió.

L’ICGC comenta els principis en què s’ha basat la revisió: participació i consens de les administracions públiques, i coneixement de la realitat actual de la geoinformació en l’àmbit de les administracions públiques.

L’ICGC resumeix la metodologia emprada en la revisió, ja explicada en la sessió anterior:

 • Realització de consultes, enquestes i estudis, per part de l’ICGC.
 • Elaboració de propostes de revisió de diferents aspectes del PCC per part de l’ICGC.
 • Anàlisi i validació de les propostes per part de la CT1: PCC-INSPIRE

L’ICGC mostra un esquema de les actuacions dutes a terme al respecte.

L’ICGC resumeix l’estructura i el contingut del PCC: Decret i annexos.

L’ICGC resumeix els canvis destacats:

 • Incorporació de nous CIGs.
 • Baixa de CIGs.
 • Agrupació de CIGs, principalment per a facilitar la multiresolució.
 • Reclassificació d’alguns CIGs segons INSPIRE.
 • Millores en les denominacions i descripcions dels CIGs.
 • Aplicació de condicions d’ús més obertes.
 • Aplicació d’identificadors semàntics, en lloc de jeràrquics.
 • Condicions generals:
  • Potenciació de la difusió del PCC.
  • Potenciació de l’ús dels CIGs.
  • Insistència en l’obligatorietat d'ús de la cartografia oficial com a base de referència.
  • Inclusió d’un protocol per a la difusió de canvis relacionats amb el contingut, l'estructura i la publicació dels CIGs continguts al PCC.
  • Insistència en l’obligatorietat de catalogar els CIGs en la IDEC.
  • Agrupació dels 3 apartats relatius a l’arxiu en un únic apartat.
  • Eliminació de l’apartat de consolidació econòmica.
  • Incorporació del concepte d’actualització lligat a la comprovació del “no canvi”.

L’ICGC cita les esmenes rebudes recentment de la DG de Recerca les quals no s’han pogut incloure en el present redactat però sí s’incorporaran durant el procés d’exposició pública del nou PCC.

La Comissió es dona per assabentada.

La Comissió acorda:

 • Aprovar l’emissió d’informe favorable a la proposta de revisió del PCC elaborada per l’ICGC i aprovada pel seu Consell Rector en la sessió del 15 de juliol de 2020.
 • Autoritzar al President suplent de la C4 i Director de l’ICGC a signar l’informe favorable corresponent.

L’ICGC explica els següents passos:

 • Signar l’informe favorable de la C4.
 • Trametre al DTES la documentació necessària per a la tramitació de la seva aprovació mitjançant decret, tràmit que pot comportar alguns mesos.

4. Torn obert de paraules

L’AMB comenta que, tot i no haver pogut incloure l’obligatorietat d’utilitzar geoinformació oficial per part d’empreses privades de serveis (si més no), Aigües de Barcelona hi ha contactat amb l’objectiu d’integrar geoinformació oficial en els seus processos i regular les especificacions corresponents. Relacionat amb aquest fet, l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública també ha contactat recentment amb l’ICGC amb l’objectiu d’adoptar la cartografia oficial existent com a referència i, alhora, intercanviar geodades. Vista la situació, l’AMB i l’ICGC intentaran coordinar aquesta línia d’interès.

La DG de Desenvolupament Rural pregunta sobre el portal que està previst que inclogui tots els CIGs del PCC, i la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural considera necessari posar-se d’acord al respecte, atesa la diversitat de canals de distribució existents. L’ICGC comenta que s’ha de debatre, però que hauria d’haver un punt de referència, impulsat per l’ICGC ja que és l’entitat que aglutina tots els àmbits de la geoinformació de Catalunya.

La DG de Recerca comenta que les esmenes proposades recentment són un suggeriment, atesa la rellevància que té aquest àmbit en els CIGs del PCC.

El Director de l’ICGC destaca els principals punts que caracteritzen aquest nou PCC: adaptació als canvis, major rellevància de la informació mediambiental, i major difusió de la geoinformació.

La Comissió es dona per informada.