Sessió 7 de la C4 (20.04.2009)

S'informa a la Comissió dels canvis de vocals produïts des de la sessió anterior (#6), que són els següents:

 • El Sr. Pere Solà i Busquets substitueix al Sr. Joan Llort i Corbella, en representació del DPTOP.
 • L'Il·ltre Sr. Josep Mª Cervelló i Torrella substitueix a l'Il·lm. Sr. Josep Cosconera i Carabassa, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
 • El Sr. Josep Maria Vegara i Carrió cessa en la seva representació del Dep. d'Economia i Finances.

La Comissió agraeix la seva aportació.

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#6)La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior, que ha estat distribuïda entre els seus membres amb anterioritat a la sessió, per la qual cosa es procedirà a la seva signatura.
 2. Pla Cartogràfic de Catalunya: Informe (art. 33.b Llei 16/2005)S'informa a la Comissió de l'estat de la tramitació del Pla.S'informa a la Comissió de què, tal i com estableix l'article 15.2.d de la Llei 16/2005, la proposta de Decret del PCC ha estat aprovada pel Consell Rector de l'ICC en la seva sessió #71, celebrada el proppassat 14 d'abril.La Comissió informa favorablement la proposta de Pla per tal que el Govern iniciï la tramitació de la seva aprovació.
 3. Informe anyal del CSIDEC 200Es presenta a la Comissió la memòria 2008 del Centre de Suport a l'IDEC (CSIDEC), que conté també un apartat dedicat a les IDE's sectorials: IDE Local (ens locals), IDE PlanUrb (planejaments urbanístics) i IDE Univers (Universitats i Centres de Recerca).La Comissió es dóna per assabentada de les activitats del CSIDEC durant 2008.
 4. Aprovació de noves normes i estàndardsLa Comissió aprova les següents normes i estàndards:
  • Base topogràfica de Catalunya 1:25.000
  • Ortofoto de Catalunya 1:5.000 color
  • Ortofoto de Catalunya 1:25.000 color
  • Ortofoto de Catalunya 1:5.000 IRC
  • Ortofoto de Catalunya 1:25.000 IRC
  La qual cosa permetrà inscriure en el Registre Cartogràfic de Catalunya les cartografies realitzades d'acord amb aquestes especificacions, el que els hi conferirà caràcter d'oficials i d'ús obligatori.
 5. Convenis Generalitat / Direcció General del CadastreLa Comissió aprova fomentar el diàleg amb la Gerència Regional del Cadastre i establir converses amb el Dep. d'Economia i Finances per tal d'explorar la possibilitat de realitzar alguna acció via Agència Tributària de Catalunya orientada a facilitar l'accés a les bases de dades cadastrals a la Generalitat i l'Administració Local.
 6. Convenis Generalitat / Direcció General del CadastreS'informa a la Comissió del calendari i continguts temptatius de les dues properes sessions, a celebrar enguany, als mesos de juliol i desembre.La Comissió aprova el calendari i l'ordre del dia d'ambdues reunions.