Sessió 8 de la C4 (23.09.2009)

S'informa a la Comissió d'un canvi de vocal produït des de la sessió anterior (#7): La Sra. Josepa Lleida i Solà substitueix al Sr. Carlos Zañartu i Bezanilla, en representació de la Diputació de Barcelona:

La Comissió agraeix l'aportació del Sr. Zañartu.

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#7)La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.
  2. Pla Cartogràfic de Catalunya: estat de la tramitacióS'informa a la Comissió de l'estat de la tramitació del Pla: La proposta de Pla ha estat validada pel Gabinet Jurídic del DPTOP i s'ha remès al Gabinet Jurídic Central de la Generalitat, que emetrà un informe que definirà el procediment de tramitació.
  3. Esborrany de la 'Ley sobre las infraestructuras de información geográfica de España'S'informa a la Comissió que la tramitació de la Llei de transposició a l'Estat Espanyol de la directiva INSPIRE ('Ley sobre las infraestructuras de información geográfica de España') es troba en un estat avançat i la seva publicació al BOE es preveu per a finals de 2009 o principis de 2010.S'informa també a la Comissió que, en data 14 de novembre de 2008, l'ICC va enviar una carta a l'IGN proposant la supressió total del títol V d'aquesta Llei i l'exacta transposició dels annexos I, II i III de la directiva INSPIRE, conservant la seva estructura i detall.
  4. Informe activitats Consejo Superior Geográfico i Comissions: difusió a la C4S'informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pel Consejo Superior Geográfico (C.S.G.) i les seves Comissions durant el període 2004-2009:El C.S.G., en el que la Generalitat té representació, ha celebrat en aquest període un únic Consell Plenari, en data 17 de maig de 2007, i aquesta representació ha assistit també a 5 reunions de la Comissión Permanente. Del C.S.G. en depenen 7 comissions especialitzades, en 5 de les quals la Generalitat compta amb representació, que han desenvolupat les següents activitats: Infraestructura y datos espaciales (17 reunions), Normas geográficas (9 reunions), Observación de la tierra (6 reunions), Nombres geográficos (5 reunions) i Comissió Territorial.
  5. Aprovació de noves normes i estàndardsLa Comissió aprova el plec d'especificacions tècniques per a l'elaboració de cartografia topogràfica 3D a escales 1:1.000 i 1:2.000 (CT-1M i CT-2M) v2.2, les especificacions tècniques per als formats 'MicroStation Design File' (DGN) v7 i v8, 'AutoCAD Drawing Exchange File' (DXF) i 'ESRI Shape File' (SHP), i el diccionari de dades, sense que la v2.1 deixi de ser oficial per un període transitori.La Comissió aprova la metodologia i els paràmetres proposats per al canvi de sistema de referència detallats en el document 'Canvi ED50 a ETRS89 v3.1'.
  6. Informe sobre actuacions i relacions de l'ICC en organismes internacionalsS'informa a la Comissió sobre les actuacions i relacions de l'ICC en organismes internacionals al llarg de 2009: l'ICC ha participat en 17 projectes de caràcter internacional, entre els que destaquen projectes amb EuroSDR, treballs per a INSPIRE i treballs en l'àmbit de la cartografia històrica per a l'ICA.A més, l'ICC té representació en el Consell de Vigilància del laboratori de recerca COGIT, orientat essencialment al geoprocés.
  7. Planificació dels treballs de la ComissióLa Comissió aprova el calendari i l'ordre del dia de la propera reunió, programada per al 21 de desembre.