Sessió 01 de la CT INSPIRE (22.07.2009)

1. Constitució de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió que la C4, en la seva sessió #6 celebrada el 24 de juliol de 2008, va aprovar la creació de la CT3:INSPIRE, amb l'objectiu fonamental d'impulsar la participació de l'administració catalana en els grups de treball de la directiva comunitària INSPIRE.

El President dóna per constituïda la Comissió.

2. Objectius de la Comissió Tècnica

S'analitzen els objectius de la Comissió, establerts per la C4.

3. La directiva INSPIRE

S'informa a la Comissió sobre la directiva INSPIRE, que crea un marc jurídic per a l'establiment d'una Infraestructura d'Informació Espacial a Europa basada en les infraestructures creades pels estats membres. Els seus objectius fonamentals són disposar de dades espacials rellevants i harmonitzades per a formular, implementar i avaluar les polítiques mediambientals comunitàries i fer accessibles aquestes dades a administracions i ciutadans mitjançant serveis integrats d'informació espacial basats en xarxes distribuïdes relacionades mitjançant estàndards i protocols comuns que n'assegurin la compatibilitat. La directiva identifica 34 temes d'interès per a la UE, organitzats en 3 annexes.

4. Informe sobre la situació INSPIRE

S'informa a la Comissió sobre l'estat del desplegament de la directiva, aprovada al 2007; des de llavors s'ha avançat molt en la redacció i aprovació dels reglaments que la desenvolupen i en l'elaboració de les guies tècniques que complementen i clarifiquen els reglaments. En l'annex I s'hi ha treballat un any i mig i estarà aprovat a finals d'any.

5. Impuls de la representació de l'AGC a INSPIRE

La Comissió avalua i constata la importància de participar en el desplegament d'INSPIRE aportant experts en els grups de treball que definiran les especificacions tècniques dels temes dels annexos II i III i aportant documentació de referència.

6. Transposició de la directiva INSPIRE

S'informa a la Comissió sobre l'estat de la transposició de la directiva INSPIRE a nivell de l'Estat Espanyol. A hores d'ara la tramitació de la llei de transposició es troba en un estat avançat: al Consell de Ministres del proppassat 17 de juliol es va presentar l'informe sobre l'avantprojecte de Llei i la seva publicació en el BOE es preveu per a finals de 2009 o principis de 2010.

S'informa a la Comissió que en data 14 de novembre de 2008 l'ICC va enviar una carta a l'IGN proposant la supressió total del títol V d'aquesta Llei i l'exacta transposició dels annexos I, II i III de la directiva INSPIRE, conservant la seva estructura i detall.

7. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió de la data i els continguts de la propera sessió de treball.