Sessió 16 de la CT2 (08.07.2014)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#15)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Xarxes Locals: programació dels treballs

Es recorda a la Comissió que la integració de les Xarxes Locals (XL) amb l’SPGIC va quedar ajornada per la implementació del canvi de sistema de referència a ETRS89; una vegada ja en el tram final d’aquest procés es reprèn el tema.

S’informa a la Comissió que s’està redactant un esborrany de document que establirà els procediments per a la planificació, observació, càlcul de coordenades i inscripció en el Registre Cartogràfic de les XL; l’objectiu és assolir les mateixes precisions que la Xarxa Utilitària.

3.    Canvi de sistema de referència a ETRS89: estat de la implementació

S’informa a la Comissió sobre l’estat de la implementació del canvi al sistema de referència ETRS89, amb el següent calendari:

  • Juliol 2007:  publicació del RD 1071 que estableix el ETRS89 com a sistema oficial;
  • A partir de l’1 de gener de 2012: no es pot inscriure en el Registre Cartogràfic de Catalunya cap projecte nou que no estigui en ETRS89;
  • A partir de l’1 de gener de 2015: tota la informació produïda o actualitzada ho ha de ser en ETRS89;

S’ha continuat donant suport als ajuntaments, havent visitat un total de 24. El suport es concreta en els camps següents:

  • anàlisi de l’estat de les XL i càlcul d’una transformació específica;
  • anàlisi de la cartografia transformada respecte les XL;
  • càlcul d’una transformació específica per a la cartografia, si és necessari;

Des de la darrera reunió s’ha finalitzat l’actuació a Cerdanyola del Vallès i Sant Boi de Llobregat, i es troben en procés les de Vic i Badalona.

S’ha continuat donant suport també als departaments/organismes de la Generalitat. A hores d’ara ja se n’han visitat 12. Els camps on es dóna suport són:

  • Recopilació d’informació sobre les dades que es gestionen i les eines d’explotació emprades;
  • Proposta de mecanismes de traçabilitat i de transformació;
  • Sessions formatives sobre el canvi de sistema de referència;

Pel que fa al suport específic en el canvi de sistema de referència, des de la darrera reunió s’ha mantingut contacte amb els ajuntaments d’Avinyonet de Puigventós, Cardedeu, El Prat de Llobregat, La Roca del Vallès, Roses, Rubí i Sant Boi de Llobregat, l’Autoritat Portuària de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, els parcs naturals del Cap de Creus i del Montseny i Transports Metropolitans de Barcelona.

S’informa a la Comissió que, dins del conjunt de guies per a la transformació de dades al nou sistema de referència, es troba en fase de redacció la d’Oracle.S’ha procedit a la monitorització tant dels serveis WMS com de la descàrrega de la cartografia topogràfica 1:1.000 i de la base topogràfica 1:5.000 des de la web de l’ICGC, i s’ha constatat que els usuaris utilitzen la informació, majoritàriament, en el nou sistema de referència.

4.    Sistema Viari Integrat de Catalunya: estat dels treballs

S’informa a la Comissió sobre l’estat dels treballs de redacció de les especificacions del Sistema Viari Integrat (SVI, CIG 10706 del PCC), format per les xarxes de carreteres (CIG 10701 – Xarxa de transport per carreteres), camins (CIG 10705, en fase d’elaboració per part d’un Grup de Treball (GT) específic de la CT1) i carrers. A hores d’ara es treballa en la definició del catàleg d’objectes geogràfics i del model de dades, tenint en compte les especificacions d’altres CIGs del PCC relacionats i de la xarxa de transport INSPIRE.

Pel que fa a la Xarxa de Carrers el corresponent GT ha treballat durant 2014 en el resum dels casos d’ús i s’ha realitzat una sessió conjunta amb el GT específic de la Xarxa de Camins per a conèixer els models de dades del Graf de Carreteres del DTES, que serà el punt de partida del model de xarxa de l’SVI, i de la xarxa de transport INSPIRE.

Pel que respecta a la Xarxa de Camins el corresponent GT ha treballat durant 2014 en l’anàlisi dels diferents casos d’ús i models de dades, i s’ha elaborat una primera definició del concepte de camí.

Per a les especificacions de l’SVI cal definir unes característiques comunes del model de xarxa en les que s’hauran de basar els models de dades de les 3 subxarxes i detallar com es connecten entre elles i com es resolen les possibles coincidències en un determinat tram.

S’informa a la Comissió sobre l’estat de la Base de Dades Municipal d’Adreces de Catalunya (BDMAC, CIG 10501 del PCC), les especificacions de la qual es van aprovar l’any 2013. D’aquest CIG s’han fet proves amb el model de dades per als formats SHP i GML amb dades reals, s’ha elaborat una nova versió (v1.1) de les especificacions que es durà a aprovació de la C4 en la sessió de 10 de juliol, s’ha descrit la transformació del model BDMAC al model INSPIRE i s’ha cancel•lat la transformació al model AGE, atès que aquest darrer no està encara disponible ni hi ha data prevista.

5.    Visor per a la gestió municipal: presentació a càrrec dels membres de la CT2

Un representant de l’Ajuntament de Reus i un altre del de Sant Cugat del Vallès informen a la Comissió sobre la generació, manteniment, explotació i utilització de la cartografia topogràfica digital E=1:500 i E=1:1.000 dels seus respectius municipis.

6.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que la propera sessió (#17) se celebrarà al mes de novembre d’enguany.

7.    Torn obert de paraules

S’informa a la Comissió que en breu s’iniciaran els treballs de redacció de les especificacions de la cartografia 1:1.000 v3 i de les especificacions de format de la cartografia 1:500.