Sessió 10 del GT Base de Carrers (12.07.2012)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. En el Document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces s’introdueixen els següents canvis:a. El nom del camp “Punt Quilomètric” de l’entitat “AdrecaVia” serà PK i es defineix com el punt quilomètric de l’adreça expressat en hectòmetres; el tipus de dada serà ENTER (sense decimals);b. Pel que fa a l'atribut “Posició” de l’entitat “AdrecaVia” es decideix que el punt ha d'estar en el lloc on hi hauria l’accés a l’espai al qual es refereix l’adreça; es recomana situar-lo a l’interior del mateix i prop de l’accés; això és aplicable també a l'atribut “Posició” de l'entitat “AdrecaEdif”;c. A nivell general, i per a tots els atributs, se substituirà el text ID de cada un dels camps pel de CODI (“CodiVia”, “CodiAdrecaVia”, “CodiAdrecaEdif”,...) i s’afegeix el “CodiMuni” a totes les entitats, el qual és obligatori;d. Es defineix, de manera general, que els atributs “Codi... seran sempre codis únics dins el municipi;e. La llargària del text de l'atribut “CodiEx” (entitats “Rel_AdrecaEdif_CodiEx”, “Rel_AdrecaVia_CodiEx”, “Rel_SubAdrVia_CodiEx”, “Rel_SubAdrEdif_CodiEx” iRel_Via_CodiEx”) serà de 20 caràcters;f. S’acorda, rectificant el que s’havia acordat en la sessió anterior, que el “CodiMuni” serà de 6 dígits, per coherència amb la resta de bases cartogràfiques que són oficials o que ha d’oficialitzar la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. Es ratifica, a més, que el codi d’”Unitat Poblacional” serà de 7 dígits;g. La definició d’”Adreça” serà la del lloc on hi poden viure persones i/o s’hi poden desenvolupar activitats, i la de “Via” la de l’espai d’accés públic destinat a la mobilitat de persones i/o vehicles;h. Pel que fa a l‘atribut “Planta” de les entitats “SubAdrecaVia” i la “SubAdrecaEdif” , el tipus de valor no serà un text, sinó el domini “vplanta”;