Sessió 12 del GT Base de Carrers (27.11.2012)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords relatius al document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces:

 1. S’acorda que el nom del conjunt de dades serà el de Base de dades municipal d’adreces de Catalunya i que aquesta decisió serà reportada a la C4 per a què la tingui en compte en properes actualitzacions del PCC. L’acrònim serà BDMAC.
 2. Pel que fa al Preàmbul, el concepte adreça tindrà la mateixa definició que ha consensuat el GT. Aquesta decisió serà reportada a la C4 per a què la tingui en compte en properes actualitzacions del PCC, modificant el redactat.
 3. Pel que fa a l’apartat de Definicions:
  • S'acorda el redactat final del text per a Adreça, Planta i Porta.
  • Bloc: Edifici independent d’altres que forma part d’una agrupació.
  • Edifici: Construcció permanent separada i independent concebuda per ser utilitzada com a habitatge o per desenvolupar qualsevol activitat.
  • Escala: Cadascun dels diferents accessos a plantes d’un edifici, que acostumen a compartir un vestíbul.
  • Núm. de policia o postal: Cadascun dels números que identifiquen els diferents accessos a llocs dins d’una via.
  • Via: Espai d’ús públic no edificat destinat a la mobilitat de persones  i/o vehicles (inclou carrers, places, avingudes, carreteres, camins, etc).
  • S’anul·len les definicions de Carrer, Finca i Portal, i s’anul·la la nota que acompanyava la definició de variant de nom.
 4. Pel que fa al capítol 5 (Contingut), apartat 5.1 (cicle de vida), es substitueix la paraula oficial per la de vigent. S’elimina el ValidA.
 5. Es refinen les definicions dels dos nivells d’adreça (horitzontal i vertical) del capítol 5.2.
 6. En el capítol 5.2, s’acorda utilitzar la variant més abstracta del diagrama del model de dades d’entre les dues plantejades al document d’especificacions.
 7. En la part de l’Annex que fa referència a la Llista de Tipus de Via s’introduirà la llista aprovada per aquest GT a l’espera que hi hagi resposta de la Comissió de Toponímia i, si cal, substituir-la. L'IDESCAT s’encarrega d’elaborar la llista.
 8. S’acorda unificar el nom dels atributs en els dos models. Es farà una proposta, per part de l’ICC, del nom d’aquests atributs.