Sessió 7 del GT MCSC (03.05.2018)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#6)

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Aprofitament dades vectorials de la BT5M

L’ICGC informa de l’anàlisi realitzat per a l’aprofitament de les dades vectorials de la BT5M i el seu aprofitament en el nou MCSC. S’ha dut a terme una tasca de comparació entre les llegendes d’ambdós productes. Es presenten com a resultat, i amb exemples específics, els tres nivells d’aproximació segons la dificultat:

  • Aprofitament inicial dels polígons de la BT5M
  • Integració dels polígons de la BT5M després de la modificació de la representació gràfica dels elements
  • Estudi dels elements lineals de la BT5M per a ser transformats en polígons de l’MCSC

3. Seguiment i estat proves Deep Networks

L’ICGC informa de l’anàlisi Deep Networks, a partir del projecte que ha dut a terme el Group Data Science de la Facultat de Física i Matemàtiques de la UB, al qual l’ICGC va lliurar la informació de base necessària per al seu desenvolupament. La zona d’entrenament s’ha situat a cavall de les comarques del Baix Camp i Tarragonès. A nivell de projecte, s’han fet dues anàlisis: la primer presentada el gener de 2018 i la segona el mateix mes de maig de 2018. En la segona anàlisi s’ha aconseguit un increment en l’encert, tant per píxel com per classe. Caldrà avançar en provar un processat a nivell de tot Catalunya i en la introducció de les variables del MET i altra tipus d’informació com l’orientació i el pendent, entre d’altres, així com donar matrius sobre test i no sobre entrenament.

Des del CREAF s’informa que està disponible el Mapa cobertes de l’AMB per a l’any 2015. També seria interessant afegir informació del Mapa d’hàbitats de 2012.

L’ICGC està dirigint un treball de fi de màster sobre el CQ de la informació obtinguda automàticament amb Deep Networks.

4. Avaluació de l'entorn de captura Vector Factory i Pure View

S'ha continuat realitzant proves d'edició amb el programari Vector Factory per a millorar la fase de captura (digitalització). S’han utilitzat dues geodatabases pilots per a les proves de digitalització: l’Edició 2015 i 2009 amb tots els polígons originals i l’Edició 2015 i 2009 amb la fusió dels polígons veïns que tenen la mateixa categoria i atribut.

5. Aproximació a la Geodatabase per al nou MCSC

L’ICGC informa que s’ha treballat en la definició de la geodatabase. Així doncs, es realitzarà una base cartogràfica (Base de cobertes del sòl de Catalunya v1.0 – BCSC v1.0) que tindrà com a servei/producte principal el mapa (Mapa de cobertes del sòl de Catalunya v5.0 – MCSC v5.0). En un futur es podran obtenir altres productes i serveis derivats tant de les 41 categories com dels 31 atributs de la BCSC.

S’informa de la proposta d’estructura, contingut i característiques del model d’aquesta Base, així como de la qualitat i de les metadades, les qual compliran el perfil IDEC.

6. Càlcul dels canvis d'usos del sòl

El DTES informa que la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, atesa la necessitat d’informar a Europa, va encarregar al CREAF una anàlisi dels canvis en els usos del sòl dels darrers anys. Aquest estudi s’ha dut a terme en uns 6 mesos, amb una classificació mixta i un píxel de 30 m, equiparable a una escala 1:70.000, aproximadament. Pot servir com a prova pilot per al nou MCSC. En un futur aquests tipus d’informes haurien de ser una extracció de la BCSC.

7. Torn obert de paraules

L’ICGC informa que ara cal definir definitivament la metodologia i, amb posterioritat, valorar els costos d’elaboració i terminis d’execució.

La DGPA informa que està prevista una nova cartografia d’hàbitats cap al 2022-2023 i que es presentarà la necessitat de confluir en alguns tipus de classes o, com a mínim, en la delimitació de polígons.

Pel que fa a la imatge més idònia per a la fotointerpretació, en un futur caldrà fer el vol de Catalunya orto entre els mesos de maig i agost, així com integrar la utilització de les imatges Sentinel en les diferents actualitzacions.