Sessió 9 del GT MCSC (10.07.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#8)

El Grup de Treball aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior (#8).

2. El Mapa de Cobertes i Sòls de Catalunya 2009 a 41 classes

L'ICGC presenta al Grup de Treball els treballs realitzats sobre el MCSC:

  • Mitjançant una passarel·la s'ha passat de les 241 categories existents anteriorment a les 41 consensuades pel Grup de Treball. El resultat servirà com a punt de partida per a la BCSC i, mentrestant, es distribueix en format ràster, amb píxel d'1 m, mitjançant un WMS OGC, un fitxer GeoTIFF de tot Catalunya amb piràmide inclosa, de menys de 2 Gb, disponible a través del DataCloud, i la descàrrega d'una àrea d'interès seleccionada. El mapa no es distribueix encara en format vectorial perquè l'ICGC ha observat inconsistències en topologia, que hauran de ser resoltes. S'han elaborat les metadades i les especificacions tècniques, que es troben en procés d'aprovació.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

3. Situació i estat de la nova BCSC: Els grans canvis

L'ICGC informa al Grup de Treball sobre l'estat de la nova BCSC i les diferents qüestions que han sorgit durant el seu procés d'implementació:

  • La fotointerpretació es demostra insuficient per a assignar de forma exhaustiva la classe “bosc clar” o “bosc dens” amb la precisió establerta en les especificacions. S'estudien alternatives per a augmentar la precisió: correlació d'imatges, dades LIDAR, canopy height models,…
  • Malgrat les especificacions diuen el contrari, el DARP consultarà internament la possibilitat d'afegir l'atribut “plantació” als boscos clars.
  • Malgrat les especificacions diuen el contrari, s'acorda no marcar com a zones cremades aquelles àrees que, tot i haver patit algun incendi en els últims 4 anys, aquest no sigui observable. Aquesta decisió es veu reforçada pel fet que ja existeix un CIG específic d'incendis.
  • En la classificació de certs conreus s'observa l'existència de xarxes de protecció (anticalamarsa, etc.), que pot ser interessant recollir. El DARP consultarà internament la necessitat i conveniència d'afegir aquest atribut.
  • Quan es disposi de la versió 2018 es distribuirà com l'actual: WMS ràster, GeoTIFF de tot Catalunya via DataCloud i descàrrega d'una àrea d'interès en format imatge. També s'intentarà la publicació d'un WMS vector i d'un fitxer en format GeoPackage via DataCloud.

4. Torn obert de paraules

  • L'ICGC informa que està treballant en la classificació automàtica de cobertes, però les tècniques existents encara requereixen força supervisió humana. L'ús de diverses fonts de dades (MDS a partir de correlació d'imatges, núvols de punts LIDAR, imatges hiperespectrals i Sentinel-2) ha de permetre la detecció automàtica de certs canvis en el territori.
  • L'ICGC informa que preveu disposar d'un nou sensor LIDAR l'any vinent.