Sessió 3 del GT Mapa d'Hàbitats Terrestres (11.11.2020)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Ampliació de casos d'ús

 • DGPAMN: El mapa d’hàbitats és informació estructural per a la DG i té diverses utilitats específiques, però es destaquen les següents:
  • Ús en declaracions, ampliacions i modificacions d’espais naturals. Té rellevància jurídica.
  • Informes d’aplicació de la Directiva d’Hàbitats.
  • Elaboració i actualització dels formularis normalitzats de dades dels espais de la xarxa Natura 2000.
  • Elaboració de les fitxes de priorització dels elements clau de la xarxa Natura 2000.
  • Elaboració d’informes lligats a un procés d’avaluació ambiental o una autorització per a una activitat en un Parc Natural.
 • BCN Regional:
  • Document Inicial Estratègic del Pla Director Urbanístic Metropolità.
   • Es destaca la necessitat de poder comparar dades de diferents anys.
   • Valors biòtics i connectivitat ecològica.
  • Pla de sostenibilitat de l’AMB.
  • Cartografia específica, amb atributs/variables específics, i més detall/resolució que el proposat per al Mapa d’Hàbitats Terrestres v3.0.
  • Informes ambientals.
 • DG Forests:
  • Suport com a document oficial davant de denúncies relacionades amb certes accions al territori en sòl rústic.
 • ICGC:
  • INSPIRE inclou dos esquemes en el tema d’hàbitats i biòtops:
   • Hàbitats i biòtops: els hàbitats són àrees geogràfiques amb delimitació pròpia.
   • Distribució d’hàbitats i biòtops: s’indiquen els hàbitats en base a unitats de referència o estadístiques; relacionat amb el reporting Directiva Hàbitats.
  • ICGC parlarà amb DGPAMN per veure com s’adapta el Mapa d’Hàbitats Terrestres als esquemes d’hàbitats i biòtops INSPIRE. A priori sembla ajustar-se a l’esquema general d’hàbitats i biòtops, i també es podria implementar el de distribució perquè ara ja existeixen mecanismes de transformació per al reporting de la Directiva d’Hàbitats a partir del MHT (en malla de 10x10 km...).

El Grup de Treball es dona per assabentat.

3. Proposta d'atributs - llegendes i passarel·les

 • Llegenda principal: Llista dels hàbitats de Catalunya, mitjançant classificació CORINE perquè té més precisió que EUNIS (un codi EUNIS pot contenir diversos CORINE). Hi ha passarel·les per passar de CORINE a EUNIS.
 • Llegenda HICs: Hi ha passarel·la per passar de CORINE a HIC, si bé la relació no és directa (cal complir una sèrie de condicions...).
 • Atributs de polígons:
  • Codi CORINE, text CORINE en català, codi HIC, text HIC en català, llista d’espècies (només quan l’hàbitat no és prou detallat).
 • Atributs de punts:
  • Els mateixos que els de polígons + àrea (superfície), radi de precisió (segons el mètode d’obtenció), origen/s de la dada.
 • Sempre s’indicaran els hàbitats elementals (nivell 4) i els nivells superiors.
 • RHCAT: representativitat del polígon en el conjunt de Catalunya (percentatge de superfície respecte el total de l’hàbitat a Catalunya).
 • Amenaça: valor del grau d’amenaça segons un mètode específic.
 • VGI: valor global d’interès.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

4. Definició de periode d'actualització i resolucions per zones d'interès

Es tractarà en la següent reunió.

5. Sinergies amb altres bases cartogràfiques (MCSC)

Es tractarà en la següent reunió.

6. Torn obert de paraules

Cal valorar la inclusió de la capa de punts en el mateix MHT o com a capa a part, ja que la seva precisió, en comparació amb els polígons, pot portar a confusió.

Mostrar RHCAT en percentatge, no pas classificat/agrupat perquè depèn de l’àmbit d’aplicació.

Cal valorar la possibilitat de desglossar el VGI, encara que sigui en una taula diferenciada. També es podria incloure en les especificacions del MHT i després fer una distribució “simplificada” per al públic general que no els inclogui.

Llista d’espècies: s’avaluarà tipus de classificació (EU-Nomen, EUNIS, Directives de natura...) i possible informació addicional al respecte.

Es pot afegir la distinció dels prioritaris (sí/no), però la correspondència amb zones protegides hauria d’anar a part perquè, de fet, és geoinformació diferent encara que es pot creuar.

El producte podria ser una geodatabase/geopackage amb tota la informació, però les geometries només tindrien uns atributs bàsics i la resta en taules diferenciades que es podrien unir a partir de l’identificador (de les geometries). Addicionalment es podrien distribuir productes específics/temàtics “simplificats” (només amb alguns atributs) per a usuaris no experts en SIG.Es convocarà nova sessió per al 16 de desembre de 10:00 a 12:00.

Es convocarà nova sessió per al 16 de desembre de 10:00 a 12:00.