Sessió 5 del GT Mapa d'Hàbitats Terrestres (24.02.2021)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Proposta d’atributs

  • Es proposa no contemplar l’espècie dominant com a atribut perquè no es disposa d’aquesta informació arreu i és poc homogènia. Com a alternativa, les dades existents al respecte s’introduiran en el Banc de dades de biodiversitat. 
  • Els enunciats en castellà i anglès (tant CORINE com HICs) sí han de constar en les especificacions perquè són atributs a implementar. 
  • Certs atributs, en lloc d’apuntar a llistes de codis contingudes en PDFs o altres tipus de documents, podrien apuntar a llistes de codis referenciables, tal com es fa en l’àmbit INSPIRE; això facilita la interoperabilitat i una major robustesa dels enllaços. En qualsevol cas, el document d’especificacions també pot contenir llistes de codis com a annexos, si bé cal indicar-ne la data (“llista de codis vigent a dd/mm/aaaa”). 
  • S’acorda afegir la superfície (en m2) i el perímetre (m) com a atributs dels polígons. 
  • S’acorda no afegir el tipus de geometria (polígon/punt) com a atribut alfanumèric, ja que només seria necessari en possibles productes derivats. 
  • Es descarta afegir l’alçada mitjana dels polígons com a atribut perquè pot presentar discrepàncies i, a més, es pot obtenir d’altres conjunts d’informació (dades lidar).

El Grup de Treball es dona per assabentat.

3. Sinergies amb altres bases cartogràfiques (MCSC)

  • Es considera complex, si bé es poden utilitzar parcialment en certs casos i/o en futures actualitzacions. 
  • L’apartat de les especificacions sobre “Elaboració” pot mencionar altres bases cartogràfiques que es poden utilitzar, per a que constin possibles relacions, però sense lligar la producció del Mapa d’Hàbitats Terrestres a les mateixes. 
  • Analitzant la possibilitat d’utilitzar el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, s’ha observat que és discontinu (presenta forats) i que no arriba al nivell 3 de detall. L’ICGC facilitarà informació al respecte.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

4. Planificació dels treballs

La UB actualitzarà el document d’atributs amb els aspectes comentats en la reunió i l’ICGC elaborarà una proposta de document d’especificacions a partir d’aquesta informació i la que s’ha anat tractant en les sessions, per tal que es pugui revisar i acabar de completar. 

S’acorda fer la propera reunió el 15 d’abril de 2021, també de 10:00 a 12:00 h.

5. Torn obert de paraules

Atenent una pregunta al respecte, l’ICGC facilitarà la data de vol de l’ortofoto que mostra el Visor agroforestal i3.