GT Edafologia

Grup de Treball d'Edafologia

Activitats

Funcions

 • Elaborar i proposar criteris tècnics que facilitin la coordinació dels treballs edafològics que es portin a terme a Catalunya.
 • Proposar les normes i els estàndards que es considerin adequats per a l'execució de les activitats en els àmbits de l'edafologia i disciplines relacionades.
 • Elaborar propostes per a la nomenclatura i simbologia que cal utilitzar en la cartografia de sòls que incorpori informació de tipus geològic o, en general, geotemàtic.
 • Impulsar la uniformitat de criteris de representació cartogràfica en matèria de sòls.

Composició

 • Departament de Territori i Sostenibilitat:
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
   • Subdirecció General d'Enginyeria i Recursos Geològics
   • Àrea de Gestió de Projectes i Suport a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya
   • Àrea de Recursos Geològics
   • Unitat de Sòls
   • Unitat de Suport a la legalitat
 • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
  • Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
 • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Institut d'Estudis Catalans