Sobre el PCC

Què és el Pla Cartogràfic de Catalunya (PCC)

Marc legal

Annexos de la revisió del PCC

  • Annex 3 [605,5 kB] : Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat
  • Annex 4 [1 MB] : Característiques bàsiques d’organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d’Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
  • Annex 5 [1,7 MB] : Descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i la determinació de les seves línies de millora
  • Annex 6 [156,4 kB] : Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic
  • Annex 7 [194,9 kB] : Relació d'ens locals i d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya
  • Annex 8 [2,6 MB] : Altres dades i estudis d'interès