Sessió 4 del GT Cartografia Marina (04.05.2020)

1. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova l'acta anterior sense comentaris.

2. Objectiu de la sessió

Es comenta que l'objectiu és tancar els paràmetres de les especificacions tècniques. Amb aquesta finalitat, es revisa la proposta de document d'especificacions.

3. Revisió de paràmetres i discussió de dubtes – Hàbitats marins

 • Fases:
  • S'acorda eliminar l'abast temporal de la fase 1, per fer el document més flexible.
  • La fase 2 no s'inclourà en el document d'especificacions.
 • Formats: el ràster serà el format original, i el vector un derivat.
 • Amplada mínima del passadís:
  • Com els polígons s'obtenen per vectorització del ràster, poden generar-se rectangles "allargats", anomenats passadissos en alguns àmbits.
  • S'acorda que l'amplada mínima sigui de 5 m en els polígons de 100 m2 i de 0,5 m en els polígons d'1 m2.
 • Atributs:
  • Se citen els atributs a contemplar per al format vector. Per a la propera reunió se'n concretaran el nom (de màxim 10 caràcters, principalment per les limitacions del format SHP en aquest aspecte), la descripció, el format i el tipus de valor. També s'indicaran els atributs del format ràster.
  • L'atribut "Estat de conservació HIC" s'inclou principalment per a fer el reporting de la Directiva d'hàbitats. D'altra banda, és informació que no es pot tenir en una primera fase, ja que s'obté mitjançant la comparació amb dades/situacions anteriors i amb estudis molt específics, que cobreixen zones i hàbitats molt concrets. La DG Polítiques Ambientals i Medi Natural revisarà la informació que demana la Directiva i, si cal, es desglossarà aquest atribut "Estat de conservació HIC" en els necessaris.
  • La fondària es desglossarà en mitjana, mínima i màxima.
  • En les especificacions C4 no cal indicar subproductes.
 • Qualitat temàtica:
  • Consisteix en el grau d'encert de certs atributs respecte de la llegenda. Es pot comprovar mitjançant la validació de certs punts, per exemple.
  • L'ICGC facilitarà una fórmula per saber quants punts cal validar en funció del número de classes (que alhora estarà en funció del nivell de classificació) i de la bondat que es necessita.
 • Precisió: L'ICGC la calcularà per a cada pas de malla.
 • Freqüència d'actualització: S'acorda que sigui de 10 anys en general, amb possibilitat d'una major freqüència en certs llocs, hàbitats i/o fondàries.
 • Els hàbitats d'interès pesquer venen definits per normativa vigent.

4. Revisió de paràmetres i discussió de dubtes – MET

 • S'acorda eliminar la referència al fons marí perquè el MET també abastarà zona terrestre.
 • Exactitud posicional: l'indicat en la proposta de document es pot deixar com a criteri general, si bé es pot ampliar amb concrecions com ara "en punts ben definits".
 • Els valors de profunditat seran negatius, en tant que el MET també abasta zona terrestre (on l'altitud tindrà valors positius, així com possibles elements aïllats que puguin sobresortir de la superfície de l'aigua).
 • La resta d'aspectes es consideren adequats.

5. Revisió de paràmetres i discussió de dubtes – Batimetria

 • Àmbit: s'acorda que sigui des de la línia de costa.
 • Distància entre isòbates: les mestres només es tindran en compte en la representació.
 • La resta d'aspectes es consideren adequats, si bé caldrà concretar-ne alguns com la qualitat.

6. Revisió de paràmetres i discussió de dubtes – Substrats del fons marí

 • Seria més correcte utilitzar "Tipus de fons i subfons" que no pas substrats, ja que aquest pot tenir altres accepcions.
 • Formats: el ràster serà el format original, i el vector un derivat.
 • Amplada mínima del passadís: ídem d'hàbitats marins.
 • Atributs:
  • En tant que "rugositat" pot tenir diferents definicions, s'utilitzarà la facilitada per la UB.
  • Els elements de descripció/classificació haurien de ser d'acord amb el nivell físic (nivell 3) de la capa d'hàbitats, per a facilitar el creuament d'informació.
  • La UB revisarà els tipus de substrats (fons) proposats.
  • Com a composició només es considerarà la textura. Es descarta la composició química i mineralògica per implicar un major esforç.
 • La resta d'aspectes es consideren adequats, si bé caldrà confirmar-ne alguns com la qualitat.
 • Objectes i infraestructures antròpiques no hauria de ser un subproducte, sinó una capa més, a priori de conjunt Batimetria.

7. Altres consideracions

 • Es discuteix la idoneïtat dels mètodes de captura indicats en la proposta de document en quant al model d'elevacions, però es conclou que no tenen per què incloure's en les especificacions tècniques. En cas de fer-ho, s'esmentarien com a referència i de forma més flexible, ja que poden variar amb el pas del temps.
 • Àmbit: la DG Polítiques Ambientals i Medi Natural, conjuntament amb el Servei d'Espais Naturals Protegits, avaluaran la possibilitat d'incloure ampliacions del MITECO al Delta de l'Ebre – Tarragona, Garraf – Baix Llobregat, i Alt Empordà.
 • L'ICGC descriurà les mesures de qualitat i farà el model de dades quan s'hagi tancat suficientment la proposta.
 • Queda pendent tractar una sèrie d'aspectes addicionals, esmentats al final de la proposta de document.
 • S'acorda fer la propera sessió en 15 dies.

8. Torn obert de paraules

 • Els sistemes de captura dels hàbitats son tècnica i econòmicament viables a incloure en un estudi d'impacte ambiental? Per si fos adequat per valorar impactes, fer-ne el seguiment, etc.
 • Les instal·lacions d'aqüicultura existents (gàbies flotants, etc.) quedaran reflectides en la cartografia obtinguda?
 • Es preveu conservar les mostres de substrat.