Sessió 6 del GT Mapa d'Hàbitats Terrestres (15.04.2021)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Presentació de la proposta final d'especificacions, revisió i aprovació

L’ICGC resumeix els objectius i l’estructura dels documents d’especificacions C4. 

L’ICGC explica, apartat per apartat, la proposta de document d’especificacions, elaborat a partir del que s’ha anat parlant en les diverses sessions celebrades. Durant l’explicació sorgeixen alguns comentaris, com ara: 

 • Els apartats “contingut” i “objectius”, entre d'altres, es redacten de tal forma que es puguin replicar en les metadades de la geoinformació que s’elabori, així com en altres entorns (llocs web, etc.). 
 • El nom de les capes es passa a plural i se n’adapta la descripció, ja que així és més entenedor per als usuaris. L’ús del singular té sentit des del punt de vista de tipus d’element, més conceptual (i menys d’usuari). 
 • Es decideix adaptar l’apartat “distribució” a possibilitats futures, deixant-lo obert als canals i formats de distribució que s’acabin publicant quan es disposi de la geoinformació en qüestió. Es proposa aplicar aquest criteri a altres especificacions que s’hagin fet sense existir la geoinformació en el moment de la seva redacció, com és el cas d’hàbitats marins. Així doncs, l’ICGC modificarà degudament les especificacions esmentades, enviarà un correu informatiu als membres del Grup de Treball relacionat i portarà el document actualitzat a la propera sessió de la C4 per a la seva aprovació. 
 • L’apartat d’exactitud temàtica està pendent de determinar, ja que en la situació actual és complex concretar-ne els criteris de qualitat en aquest sentit i els mecanismes de validació. D’altra banda, com es considera necessari determinar una mínima fiabilitat de la geoinformació, la UB intentarà facilitar una proposta. Es comenten possibles controls de qualitat, com ara: 
  • Validació manual de la classificació per part de “tercers”. 
  • Treball de camp, si bé el cost pot ser excessiu. 
  • Deep learning, si bé aquesta tècnica no està prou desenvolupada a dia d’avui (pot estar-ho en un futur) en l’àmbit dels hàbitats, especialment degut a la variabilitat de la radiometria.
  • Es debat la conveniència d’identificar CORINE en el nom dels atributs relacionats, però es deixa la proposta inicial perquè també es considera coherent i el nombre d’atributs minva la rellevància d’aquest aspecte (sempre que el nom dels atributs sigui comprensible). 
  • El model conceptual està pensat per ser independent de la implementació que se’n faci (formats de distribució, etc.) i per a interoperar amb altres conjunts de dades (INSPIRE, etc.). Està adreçat a tècnics avançats de l’àmbit de la geoinformació.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

3. Proposta d'integració de Grups de Treball

Més que una integració com a tal, l’ICGC proposa celebrar una sessió conjunta de Grups de Treball que tracten aspectes molt relacionats, com seria el cas del GT d’hàbitats terrestres, el GT de cartografia marina i el GT de cobertes del sòl.

L’objectiu és detectar possibles sinergies i treballs a coordinar. 

La sessió que es proposa constaria de: 

 • Una primera part d’1,5 h, on diverses persones farien presentacions d’uns 10-15 minuts sobre aspectes que poden ser d’interès comú. 
 • Una segona part d’1,5 h de debat sobre possibles treballs a coordinar.

L’ICGC enviarà la invitació corresponent, convidant a fer les presentacions esmentades i potser proposant algunes idees a tractar. 

En cas de detectar necessitats específiques en la sessió proposada, es podrien crear altres Grups de Treball que les tractessin i/o celebrar més sessions on podrien participar altres experts. 

Aquells Grups de Treball que tenen com a objectiu elaborar les especificacions d’un determinat conjunt d’informació, com seria el d’hàbitats terrestres, es podrien dissoldre un cop aprovades les especificacions en qüestió. Això no treu, però, que es mantingui el contacte, celebrant sessions conjuntes amb altres grups de treball o reprenent la seva activitat si sorgeixen noves necessitats en relació amb el tema que tractaven.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

4. Planificació dels treballs

Es dona 1 mes per a que els membres del GT revisin la proposta d’especificacions i presentin les esmenes/millores/comentaris que considerin oportunes. Posteriorment, l’ICGC incorporarà els aspectes reportats i es presentarà la versió definitiva per a la seva aprovació.