Sessió 10 de la C4 (22.04.2010)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#9)La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació de noves normes i estàndardsLa Comissió aprova els plecs d'especificacions tècniques per a l'elaboració dels següents productes cartogràfics:
  • Model d'Elevacions del Terreny de Catalunya 15x15 metres (MET-15) v2.0
  • Ortofoto de Catalunya 1:2.500 (OF-25C) v3.3
  Tanmateix, la Comissió aprova un protocol per a la inscripció transitòria en la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya de la cartografia topogràfica a escales 1:500, 1:1.000 i 1:2.000 generada pels ajuntaments productors, segons especificacions tècniques particulars, sota determinades condicions. L'aprovació d'aquest protocol respon a la necessitat d'oficialitzar transitòriament les cartografies municipals generades en base a especificacions tècniques no aprovades per aquesta Comissió, atès que no sembla raonable que la C4 hagi d'aprovar, una per una, totes aquestes especificacions, i de donar un marge temporal als ajuntaments per a què puguin adaptar la cartografia a les normes i estàndards aprovats per la C4. La Comissió aprova també els períodes d'inscripció transitòria transcorreguts els quals, si no s'han fet les adaptacions necessàries, la cartografia així inscrita es donarà de baixa del Registre i no es podrà tornar a inscriure en les mateixes condicions.Tanmateix, la Comissió aprova un període d'inscripció transitòria per a la cartografia topogràfica a escala 1:1.000 i 1:2.000 elaborada amb la versió 2.1, exhaurit el qual aquestes cartografies s'elaboraran i registraran en la versió 2.2.
 3. Informe anyal del CSIDEC 2009Es presenta a la Comissió la memòria 2009 del Centre de Suport a l'IDEC, que informa, entre d'altres, de les activitats desenvolupades i les fites assolides durant aquest període.
 4. Pla Cartogràfic de Catalunya: estat de la tramitacióS'informa a la Comissió de l'estat del tràmit d'aprovació del Decret del Pla Cartogràfic de Catalunya. En breu es publicarà al Fòrum per tercera vegada i se sotmetrà a l'aprovació del Consell Tècnic per tercera i darrera vegada. Les previsions són que el Govern l'aprovi en breu i es publiqui en el DOGC poc després.
 5. Ley sobre las infraestructuras y los servicios de Información geográfica en España: estat de la tramitacióS'informa a la Comissió de l'estat de la tramitació de la Ley sobre las infraestructuras y los servicios de Información geográfica en España. La darrera versió del Projecte de Llei data de desembre de 2009 i ha estat objecte d'esmena per part de diferents grups parlamentaris del Congrés. Actualment continua la seva tramitació parlamentària, que sembla molt avançada.
 6. Mapa Urbanístic de CatalunyaS'informa a la Comissió de la posta en marxa del Sistema d'Informació del Mapa Urbanístic de Catalunya (SIMUC), integrat en la resta de sistemes d'informació del DPTOP. Es tracta d'un mapa sintètic amb un llenguatge comú que recull el planejament general vigent, orientat a l'estudi i anàlisi territorial. No té validesa jurídica, malgrat existeix un vincle molt íntim entre el mapa i el Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya, i la seva actualització està vinculada a la gestió dels expedients administratius, és a dir, és més que un mapa, és un sistema d'informació. El SIMUC representa un salt qualitatiu molt important, doncs es passa de tenir la informació del planejament en documents paper a disposar d'aquesta en suport digital, georeferenciada sobre el territori, actualitzada i integrada en un sistema d'informació. S'ha implementat un visor del MUC per a la consulta del mapa via web i es treballa en la implementació d'altres possibles productes (geoserveis WMS, descàrrega dels mapes en format PDF, lliurament de dades en format estàndard,...).
 7. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions TècniquesLa Comissió aprova el calendari i l'ordre del dia de les properes reunions, tant de la pròpia Comissió com de les seves Comissions Tècniques.
 8. Torn obert de paraulesEs planteja la qüestió de si els mapes topogràfics han d'incorporar les infraestructures planificades però encara no executades. Es decideix sotmetre aquesta qüestió a la CT1:PCC.