Sessió 13 de la C4 (19.12.2011)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#12)La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació de noves normes i estàndardsLa Comissió aprova els plecs d’especificacions tècniques per a l’elaboració dels següents productes cartogràfics:
  • Base topogràfica de Catalunya 1:5.000
  • Base topogràfica de Catalunya 1:25.000
  • Base topogràfica de Catalunya 1:50.000
  • Mapa topogràfic de Catalunya 1:10.000
  • Ortofoto de Catalunya 1:1.000
  • Model d’elevacions del terreny de Catalunya 15x15 metres
  • Mapa Urbanístic de Catalunya Sintètic
 3. Informe anyal sobre la gestió de l’RCCS’informa a la Comissió de les inscripcions realitzades enguany en el Registre Cartogràfic de Catalunya: 18.863 metadades donades d’alta i 17.561 donades de baixa, per a un total de 26.031 metadades oficials.Tanmateix, s’informa a la Comissió de l’estat de la inscripció de les cartografies del MUC; l’objectiu per a l’any vinent és tenir registrada tota la cartografia urbana dels 947 municipis de Catalunya.
 4. PCC: estat del desplegamentS’informa a la Comissió de l’estat dels treballs de desplegament del PCC. Els terminis previstos per a les diferents fases de treball són:
  • Caracterització dels conjunts d’informació: 2011-2012
  • Normalització i homogeneïtzació dels conjunts d’informació: 2012-2013
  • Oficialització i publicació dels conjunts d’informació: 2015
 5. Informe de les Comissions Tècniques CT1:PCC, CT2:GI i CT3:INSPIRES’informa a la Comissió de les fites més rellevants assolides enguany per les Comissions Tècniques CT1:PCC, CT2:GI i CT3:INSPIRE.
 6. Reordenació de les Comissions Tècniques i creació d’una nova Comissió TècnicaAtès que l’escenari actual és notablement diferent al que hi havia quan es van crear les actuals Comissions Tècniques, la Comissió aprova els següents canvis:
  • Unificar les actuals CT1:PCC i CT3:INSPIRE en una única Comissió CT1:PCC-INSPIRE, que tindrà com a funció principal donar suport al desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE.
  • Ampliar la representació del món local en la CT2, incorporant representants de les quatre Diputacions i de l’AMB, modificar la seva denominació per CT2:IG-ALC i ampliar les seves funcions per a adaptar-les a la realitat actual.
  • Crear una nova Comissió Tècnica CT3:GMES que abordarà tots els aspectes relacionats amb el Programa Europeu d’Observació de la Terra.
 7. Normativa relacionada amb el canvi de sistema de referènciaLa Comissió aprovar instruir tots els òrgans productors de geoinformació oficial a Catalunya a emprar la transformació d’ED50 a ETRS89 validada i oficialitzada per la Comissió com la transformació a emprar per a la geoinformació oficial a Catalunya a escala 1:1.000 o més petita.Tanmateix, la Comissió aprova que, a partir de l’1 de gener de 2012, i fins al 31 de desembre del mateix any, es podrà inscriure en l’RCC informació geogràfica en ED50, sempre i quan hagi estat generada amb anterioritat al 31 de desembre de 2011.
 8. Informe anyal del CSIDEC 2010S’informa a la Comissió de les fites més rellevants assolides pel CSIDEC durant 2010: s’ha produït un notable augment del nombre d’accessos tant al Geoportal, com al visualitzador i al catàleg; el nombre de metadades registrades supera els 106.000 i el nombre d’organismes que les publiquen supera els 150.
 9. INSPIRE: informe nacional (Monitoring and Reporting) 2010Es presenta a la Comissió el primer informe anual (2010) sobre el desplegament de la Directiva INSPIRE a Catalunya.
 10. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions TècniquesLa Comissió aprova el calendari i l’ordre del dia de les properes reunions de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques.