Sessió 14 de la C4 (03.07.2012)

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#13)La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.
  2. Registre Cartogràfic de Catalunya: inscripció d’informació geogràfica temàtica a la secció oficialEs presenta a la Comissió una proposta de procediment de control de qualitat de les dades corresponents a conjunts d’informació geogràfica que, per la seva temàtica, no s’inclouen dins de l’àmbit de coneixement de l’ICC, i que es volen inscriure en la secció oficial del Registre, que només difereix del procediment habitual en què, quan l’ICC ho consideri adient o alguna normativa sectorial així ho indiqui, l’ICC delegarà en l’entitat responsable de la informació, o en d’altra que s’estimi competent, la realització dels tests de conformitat de les dades, en base als requisits, en termes d’àmbit d’aplicació, mesura de qualitat, mètode d’avaluació i nivell d’acceptació, establerts per l’ICC. Pel que fa a la resta de controls, especificacions tècniques i metadades se seguirà el procediment habitual. La Comissió aprova aquesta proposta.
  3. Informe anyal del CSIDEC 2011Es presenta a la Comissió l’informe anyal del CSIDEC corresponent a 2011, els trets més importants del qual són la descripció de les principals activitats desenvolupades en el camp dels Geoportals temàtics, la Plataforma de Recursos de Geoinformació, el catàleg IDEC v3.0, les millores introduïdes en el visor de la IDEC, les millores que aporta la nova versió del MetaD, el control de qualitat de les metadades, la promoció i suport a les administracions públiques, la participació en grups de treball i els convenis en els que s’ha participat, així com una anàlisi detallada de les diferents IDEs sectorials (IDEC Local, IDEC Litoral, IDEC Univers, IDEC Sensors i IDEC Observació de la Terra).
  4. Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegamentS’informa a la Comissió de l’estat del desplegament del PCC. D’aquí a final d’any està previst contactar amb els responsables dels 20 CIGs pendents fins a acabar la fase de caracterització dels mateixos, així com la creació del Grup de Treball de l’Inventari de Camins, adscrit a la CT1:PCC-INSPIRE.
  5. INSPIRE a) Informe Nacional 2011 (Monitoring & Reporting) b) Road Map 2010-2020S’informa a la Comissió dels resultats del seguiment INSPIRE que s’ha fet a Catalunya i de l’informe corresponent a 2011 que s’ha realitzat. Pel que fa al seguiment, a l’hora de comparar resultats, cal indicar que en aquests primers anys s’estan produint canvis de criteri en la interpretació de la normativa INSPIRE per part de l’IGN, organisme responsable de la recollida de la informació a l’Estat Espanyol, cosa que dificulta aquesta comparació. Aquests canvis de criteri han provocat una disminució del nombre de conjunts de dades reportats per Catalunya (de 108 el 2010 a 45 el 2011), mentre que el nombre de serveis de dades continua la seva progressió (de 395 el 2010 a 529 el 2011). Com a conclusions de l’informe realitzat cal destacar que l’aplicació de la Directiva INSPIRE encara es troba en la seva fase inicial, però les bases per al seu desenvolupament ja estan implementades, i que el desplegament del PCC continua avançant en la línia d’ordenar la informació existent i caracteritzar cadascun dels 113 CIGs que conté, per a continuació procedir a la seva normalització mitjançant la redacció de les seves especificacions tècniques.Es lliura a la Comissió el “Road Map 2010-2020: Full de ruta per a la implementació dels serveis de xarxa INSPIRE a l’ICC”, que fa referència als serveis de visualització, descàrrega i descobriment, i estableix un calendari per a la seva implementació. Pel que fa a les dades hi ha temps fins a 2020 per a què compleixin amb INSPIRE.
  6. Informe sobre les actuacions i relacions de l’ICC en organismes internacionalsS’informa a la Comissió sobre les activitats desenvolupades per l’ICC en l’àmbit internacional, descrivint el nom de l’associació en la que participa, el nombre de persones implicades i el tipus d’activitat desenvolupada.
  7. Recursos d’alçada davant l’Honorable Conseller del DTES contra les resolucions d’inscripció en el Registre Cartogràfic de CatalunyaS’informa a la Comissió que, en data 3 d’abril d’enguany, i a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, la Secretaria de Territori i Mobilitat va emetre una resolució en el sentit d’inscriure en la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya la cartografia topogràfica urbana E=1:1.000 del municipi de Montmeló, entre molts d’altres. En data 25 de maig d’enguany, l’Ajuntament de Montmeló va interposar recurs d’alçada contra aquesta resolució argumentant que l’any 2009 el Ple de l’Ajuntament va acordar iniciar un expedient de delimitació municipal dels termes de Montmeló i Montornès del Vallès, expedient que encara no s’ha resolt. A requeriment de l’esmentada Secretaria, l’ICC ha emès un informe que proposa desestimar el recurs, argumentant que la cartografia topogràfica inscrita en el Registre no té res a veure amb la delimitació municipal i que la línia de terme ni tan sols apareix en aquesta cartografia. La Comissió acorda aprovar aquest informe i remetre’l a la Secretaria de Territori i Mobilitat.A més, atès que el termini legal per a la resolució dels recursos d’alçada és de 3 mesos, i per tal de facilitar en el futur els tràmits administratius que cal realitzar en aquest tipus de situacions, la Comissió acorda que, a partir d’aquest moment, els informes de resolució dels recursos d’alçada contra les resolucions d’inscripció en el Registre puguin ser directament emesos per la Presidència Suplent d’aquesta Comissió, en el seu nom, i amb el suport tècnic de l’ICC. Quan això succeeixi es notificarà electrònicament als membres de la Comissió i es donarà compte en la propera reunió de la mateixa.
  8. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:GMESS’informa a la Comissió sobre la planificació dels seus treballs i el de les Comissions Tècniques a ella adscrites.
  9. Torn obert de paraulesS’informa a la Comissió que properament es canviarà el seu portal web, introduint un seguit de millores funcionals i d’usabilitat; en aquest portal es podrà accedir a la documentació de les diferents sessions de treball.