Sessió 16 de la C4 (23.07.2013)

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#15)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2.    Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les especificacions tècniques de producte i les especificacions del format shape de la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya v1.0 i les especificacions de producte de les Forests Públiques 2D a escala 1:10.000 v1.0.

La Comissió acorda que les especificacions tècniques que, a partir de la data d’avui, es portin a la seva aprovació, hagin de ser en el sistema geodèsic de referència ETRS89.

3.    Informe anyal 2012 del CSIDEC

S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pel Centre de Suport a l’IDEC durant l’any 2012, que es resumeixen com segueix:

 • Geoportal IDEC: Implementada la nova v3.5 amb millores;
 • Plataforma de Recursos de Geoinformació (PRG): Implementades noves eines col·laboratives per a la generació de geoinformació i continuació dels projectes corporatius (protecció civil, gestió d’equipaments i gestió de carrers). S’ha assolit el nombre de 238 usuaris del servei PRG-Geolocal;
 • Catàleg IDEC v4.0: Continuació de les tasques de manteniment i millora; hi ha catalogades 38.877 metadades de dades i 546 de serveis, amb un total de 169 proveïdors;
 • Client visor IDEC v3.0: inclusió de diferents widgets i connexió al registre de planejament urbanístic, als mapes antics de la Cartoteca, a l’Agencia Española de Meteorología, a l’IDESCAT i a l’estat del trànsit;
 • Programari MetaD: publicada la v4 del programari i implementació del MetaD web;
 • Suport a la generació i actualització de metadades;
 • Promoció i suport a totes les administracions públiques;
 • Seguiment d’INSPIRE, participació en diferents grups i comissions, i signatura de diversos convenis de col·laboració amb entitats públiques;
 • 5 IDE's sectorials: IDEC Local, IDEC Litoral, IDEC OT, IDEC Univers i IDEC Sensors;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.    Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament i termes i definicions

S’informa a la Comissió que enguany s’està treballant en la normalització de 38 especificacions tècniques, pertanyents a 30 conjunts d’informació geogràfica (CIGs) responsabilitat dels següents departaments i entitats:

 • AGC – Ens Locals: 4 CIGs, 3 especificacions;
 • ICC: 4 CIGs, 4 especificacions;
 • ACA: 7 CIGs, 8 especificacions;
 • DTES: 5 CIGs, 7 especificacions;
 • Departament d’Agricultura: 6 CIGs, 9 especificacions;
 • Departament de Cultura: 1 CIG, 4 especificacions;
 • IGC: 2 CIGs, 2 especificacions;
 • Observatori del Paisatge: 1 CIG, 1 especificació;

L’objectiu és que a la propera reunió de la Comissió es puguin portar a aprovació el màxim d’especificacions de les que actualment es troben en fase de treball.

La Comissió aprova la creació d’un repositori de dades que recollirà tots els termes i definicions dels CIGs que integren el PCC.

                                                                                                                                                                                                                                     
5.    INSPIRE: Informe nacional 2012 (monitoring & reporting)

Pel que fa al seguiment 2012, s’informa a la Comissió que el nombre de conjunts de dades espacials reportats ha experimentat un lleuger augment (de 45 el 2011 a 51 el 2012) i que el de serveis de dades espacials continua la seva progressió (395 el 2010, 529 el 2011 i 582 el 2012); s’informa també sobre l’evolució dels valors dels indicadors definits per INSPIRE i es comparen els resultats obtinguts a Catalunya amb els reportats per Espanya, resultant:

 • Existència de metadades: fort creixement inicial i manteniment actual (69% el 2010, 90% el 2011 i 89% el 2012; Espanya = 95%);
 • Conformitat de metadades: gran creixement respecte l’any anterior, passant del 13% el 2011 al 83% el 2012; Espanya = 51%;
 • Cobertura territorial: s’ha passat del 100% de 2011 al 97% per al 2012, atès que s’han incorporat 4 CIGs sense cobertura completa; Espanya = 98%;
 • Conformitat dades i metadades: només 2 dels CIGs reportats tenen dades i metadades conformes; Espanya = 1%;
 • Dades i serveis amb metadades localitzables: la gran majoria (83%) dels conjunts i serveis de dades espacials tenen metadades accessibles mitjançant un servei de localització; Espanya = 65%;
 • Conjunts de dades accessibles a través de serveis de visualització i descàrrega: el valor de l’indicador està estabilitzat (49% el 2011 i 47% el 2012); Espanya = 34%;
 • Ús dels serveis de xarxa: el nombre total de peticions de servei ha superat els 216 milions;
 • Conformitat dels serveis de xarxa: només ho és un;

Pel que fa a la informació 2012 sobre el procés d’implementació de la Directiva a Catalunya durant 2012, s’informa del següent:

 • Participació en Comissions i grups de treball:
  • Catalunya: 4 comissions i 3 grups de treball, amb un total de 17 reunions;
  • Estat Espanyol: CSG, 6 comissions, 2 subcomissions, 1 grup de treball, 5 subgrups de treball i 12 grups de treball tècnics, amb un total de 20 reunions;
  • Europa: 6 grups de treball temàtics, 43 reunions;
 • Assegurament de la qualitat:
  • Previ a la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) es du a terme un CQ de la informació;
  • Aprovació oficial fins a 31/12/2012 de 15 especificacions tècniques;
  • Ratificació del calendari de transformació d’ED50 a ETRS89 a Catalunya: 1/1/2015;
  • Eines de suport: programari MetaD, MetaD web, publicació guies transformació ED50-ETRS89, servei de geocodificació oficial;
 • Acords d’ús compartit de dades
  • 51 acords entre organismes públics;
 • Ús de la IDEC
  • Continua l’augment del nombre de registres i d’usuaris; el nombre d’accessos als mòduls del catàleg ha estat de 27.570.

Les principals conclusions de l’informe són les següents:

 • L’aplicació de la Directiva a Catalunya encara es troba en fase inicial, però les bases per a la seva implementació estan posades i aquesta s’ha de lligar amb el desplegament del PCC;
 • El desplegament del PCC avança amb l’objectiu de caracteritzar cadascun dels 113 CIGs que el conformen i procedir a la seva normalització amb la redacció de les seves especificacions tècniques;
 • La seva inscripció a l’RCC permetrà assegurar-ne la qualitat;
 • S’han d’establir els mecanismes adients per a poder recollir el màxim d’informació possible de l’ús dels serveis de xarxa;
 • S’ha de continuar impulsant des de la C4 la política de difusió i compartició de dades i, si la seva naturalesa així ho permet, la seva difusió gratuïta i universal.

6.    Informe sobre les actuacions i relacions de l’ICC en organismes internacionals

S’informa a la Comissió sobre les actuacions i relacions de l’ICC en organismes internacionals. En total es participa en 23 grups diferents, diferenciant-se en:

 • Cartografia i Bases cartogràfiques: 5 grups;
 • Cartoteca: 3 grups;
 • Estàndards: 1 grup;
 • Fotogrametria: 2 grups;
 • Geodèsia: 2 grups;
 • Bases, models de dades i geoinformació: 4 grups;
 • Infraestructura de dades espacials: 1 grup;
 • Teledetecció: 3 grups;
 • Toponímia: 2 grups;

7.    Informe anyal 2012 de l’RCC

S’informa a la Comissió sobre l’estat del Registre a 31/12/2012: el nombre total de metadades inscrites l’any 2012 ha estat de 14.105 (275 noves metadades i 13.830 actualitzacions); el nombre de metadades oficials a 31/12/2012 és de 26.332, amb un total de 17 sèries cartogràfiques inscrites.

Pel que fa a l’estat concret del Mapa Urbà de Catalunya, el nombre de municipis inscrits a 31/12/2012 era de 934. En aquest moment es troben en procés d’inscripció 12 municipis més, restant només el municipi de Vilanova i la Geltrú, amb el que ja s’ha entrat en contacte. Durant l’any 2012 es van inscriure 308 municipis (152 per primera vegada i la resta corresponen a actualitzacions).

8.    Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:COPERNICUS

S’informa a la Comissió sobre la planificació dels seus treballs i el de les Comissions Tècniques a ella adscrites per a la resta de l’any en curs.

9.    Torn obert de paraules

S’informa a la Comissió sobre l’informe CORA per a la reforma de les administracions, que el govern espanyol ha presentat recentment, i que inclou dos temes que afecten directament l’ICC: l’ampliació de la xarxa geodèsica estatal mitjançant l’assumpció de les estacions de les xarxes autonòmiques i l’eliminació dels 4 instituts cartogràfics autonòmics, assumint-ne l’IGN les seves competències.