Sessió 19 de la C4 (11.12.2014)

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#18)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les següents especificacions:

-    Especificacions de producte i format:

•    Mapa urbanístic de Catalunya sintètic v1.2

•    Àrees de gestió cinegètica v1.1

•    Forests públiques 2D a escala 1:10.000 v1.1 r2

•    Mapa de sòls de pendents superior al 20% v1.0

-    Especificacions de producte:

•    Superfícies afectades per incendis forestals v1.1 r2

•    Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000 v5.1

•    Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000 v1.1

•    Model d’elevacions del terreny de Catalunya 5x5 m v1.0

-    Especificacions de format:

•    Cases Forestals 2D a escala 1:5.000 v1.1 r2

3.    Pla Cartogràfic de Catalunya: estat del desplegament, resultats recopilació estat actual CIGs del PCC i actuacions 2015

S’informa a la Comissió dels treballs realitzats des de la darrera reunió pel que fa a les especificacions:

•    Exposició de l’estat del desplegament pel que fa a la fase de caracterització i a la fase de normalització dels CIGs, fent especial atenció a aquesta darrera fase, en la que cal avançar en la normalització dels CIGs i presentar les

especificacions a aprovació de la C4.

•    Pel que fa a la fase d’oficialització/publicació de CIGs del PCC, hi ha tan sols 9 conjunts inscrits a l’RCC, però es destaca que en aquests moments es troben en fase d’inscripció un total de 5 CIGs d’agricultura i 20 bases municipals d’adreces.

•    S’està continuant treballant i donant suport en la redacció de noves versions d’especificacions tècniques i en noves especificacions, que es portaran a aprovació de la C4 al llarg de 2015.

Es presenten a la Comissió els resultats de l’estat dels CIGs del PCC, obtinguts en l’enquesta realitzada als membres de les diferents Comissions Tècniques (es va rebre resposta de 12 organismes de la Generalitat i de 15 de l’Administració Local):

•    50% del CIGs informats tenen especificacions tècniques

•    67% del CIGs informats tenen metadades

•    55% del CIGs informats estan catalogats a la IDEC

•    35% dels CIGs informats tenen serveis de localització

•    58% dels CIGs informats tenen serveis de visualització

•    28% dels CIGs informats tenen serveis de descàrrega

•    55% dels CIGs informats estan en ETRS89

Actuacions previstes per a l’any 2015:

•    Contactar amb les entitats responsables dels 37 CIGs dels que encara no es disposa informació

•    Treballar en les especificacions dels següents temes: Xarxes de transport, llocs protegits i Hidrografia de l’Annex I; i  Salut i Seguretat Humanes, Serveis d’utilitat públiques i estatals, Instal·lacions de producció industrial, Instal·lacions agrícoles i d’aqüicultura, Distribució de població-demografia, Zones subjectes a ordenació, a restricció, reglamentació i unitats de notificació, recursos energètic i recursos minerals.

•    Presentar a aprovació C4 les especificacions en curs d’elaboració

•    Revisar el cronograma del desplegament del PCC i presentar nova versió a la propera reunió

•    Actualitzar catàleg IDEC amb les MD de dades i serveis dels CIGS del PCC

•    Impulsar els geoserveis dels CIGs del PCC, sobretot els serveis de descàrrega

4.    Canvi de sistema de referència a ETRS89: estat de la implementació

Està a punt de finalitzar el període de transició d’ED50 a ETRS89; el suport que s’ha vingut donant des dels inicis, en aquesta transformació, s’ha centrat en:

•    Suport als ens locals (cartografia pròpia o Xarxes Locals)

o    Suport a 24 ajuntaments per anàlisi de transformacions específiques

•    Suport a altres administracions

o    Departaments Generalitat

o    Diputacions

o    Consorcis

•    Suport per a facilitar la transformació

o    Guies d’aplicació en diversos programaris

S’ha portat a terme l’anàlisi per a les descàrregues, des de la web de l’ICGC, de la cartografia topogràfica 1:1.000 i de la base topogràfica 1:5.000 en ETRS89:

•    Per a la CT1M, l’abril de 2013 era un 79%, al maig de 2014 ja s’arribava al 90% i a l’octubre s’ha arribat al 91%.

•    Per a la BT5M, l’abril de 2013 era d’un 71%, al maig de 2014 del 85% i a l’octubre era del 91%.

Les dues anàlisis realitzades demostren que, majoritàriament, els usuaris ja usen la informació amb el nou sistema de referència.

Com a conclusions, cal destacar:

•    Acomplert el calendari, a partir de l’1 de gener del 2015 tota la informació produïda o actualitzada serà en ETRS89.

•    Es dóna per finalitzat el suport pro-actiu al canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89, però es continuarà donant suport a qui ho sol·liciti.

•    A partir del gener de 2015 l’ICGC deixarà de distribuir els seus productes en ED50.

•    Els geoserveis continuaran responent a les peticions en el sistema ED50

5.    INSPIRE: Road-Map 2010 - 2020

Exposició de l’estat de la implementació de la Directiva Inspire pel que fa a les Metadades i la interoperabilitat dels conjunts d’informació i els serveis de dades espacials.

•    Metadades (compliment del 87%), malgrat tenim un lleuger endarreriment el percentatge d’informació que ja té MD conforme a INSPIRE ja és prou alt.

•    Interoperabilitat dels conjunts de dades espacials (compliment del 0%; tenim, hores d’ara, un  clar incompliment, però hi ha marge fins a febrer de 2018 pels conjunts de l’Annex I i fins a octubre de 2020 pels dels Annexos II i III; de tota manera, s’ha de començar a treballar-hi.

•    Serveis de Xarxa (compliment del 5%), on tenim un greu incompliment, atès que els terminis van acabar el 2011 (Annex I) i el 2012 (Annexos II i III). Aquest és un dels punts on s’ha d’incidir amb més interès al llarg de 2014. Es demana l’impuls de la C4 per mirar de canviar aquesta tendència i posar un termini de dos anys en aconseguir-ho, i fer que aquest serveis siguin Inspire compliant.

6.    Informe d’activitats del CODIIGE

Es presenten les activitats del CODIIGE (Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España) al llarg de l’any 2014; té entre els seus objectius informar a Europa sobre els CIGs i Serveis a l’Estat, i vigilar el compliment de les normes pel que s’estableixen les especificacions tècniques dels CIGs i Serveis i la seva interoperabilitat. L’ICGC ha assistit, al llarg de 2014, a 2 reunions:

•    Setembre 2014: reunió del Consell Directiu

•    Octubre 2014: reunió conjunta del CODIIGE i coordinadors dels GTT

7.    Informes CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:COPERNICUS

Es presenta informe de les principals activitats que han portat a terme, durant l’any 2014, les diferents Comissions Tècniques:
CT1:PCC-INSPIRE

•    Desplegament del catàleg del PCC:

o    Redacció de les especificacions de producte i format

o    GT redacció especificacions Xarxa de Camins (4 reunions)

o    GT del CODIIGE (2 reunions)

o    GT per a la preservació de la informació digital (1 reunió)

•    Elaboració de l’Informe del Monitoring 2013 i de l’Informe Nacional Monitoring & Reporting 2013

•    Elaboració de l’Informe sobre la Conferència INSPIRE 2014

CT2:IG ALC

•    Implementació del canvi de sistema de referència a ETRS89

•    Xarxes Locals (XL)

•    GT Base de Carrers Sistema Viari Integrat de Catalunya (5 reunions)

•    GT Especificacions Tècniques (1 reunió)

CT3: COPERNICUS

•    Identificació d’escenaris d’oportunitats en el programa HORIZON 2020 i en l’estratègia RIS3CAT

•    Identificació de les activitats desenvolupades pels membres de la Comissió relacionades amb Copernicus

•    GT COPCAT (2 reunions)

8.    Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques: CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC i CT3:COPERNICUS

S’informa a la Comissió sobre la planificació dels seus treballs i el de les Comissions Tècniques a ella adscrites per a l’any 2015. Les reunions de la CT1 i C4 previstes per al mes de juliol s’avançaran al mes de març-abril.